Regulamin

Użytkowania Systemu i Aplikacji Polska Smakuje

 

 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument o nazwie „Regulamin Użytkowania Systemu i Aplikacji Polska Smakuje”.
 2. Administrator – pracownicy Właściciela weryfikujący i zatwierdzający konta Wystawców.
 3. Administrator danych osobowych – Agencja, a także jej następca prawny lub nowy podmiot, który przejmie całość lub część praw i obowiązków lub zadań po Agencji, o ile odrębny przepis nie stanowi inaczej.
 4. Agencja Rynku Rolnego – Agencja Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie, Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, NIP: 525-000-78-79, Regon: 006222434, zwana Agencją.
 5. Aplikacja – zwana też Aplikacją Polska Smakuje, to aplikacja mobilna na systemy operacyjne Android i Apple iOS, udostępniane bezpłatnie do pobrania przez Użytkownika ze sklepów GooglePlay lub AppStore.
 6. System – serwis internetowy Polska Smakuje zbudowany w technologii RWD, dostępny pod adresem polskasmakuje.pl.
 7. Wystawca – zarejestrowany i zatwierdzony w Systemie i Aplikacji rolnik, producent żywności, przetwórca produktów żywnościowych, posiadający swoją wizytówkę elektroniczną prezentowaną w Systemie i Aplikacji (z informacjami o oferowanych produktach spożywczych, wyprodukowanych we własnym gospodarstwie lub przedsiębiorstwie), a także podmiot prowadzący punkt sprzedaży, oferujący do sprzedaży, pod hasłem Polska smakuje, produkty żywnościowe.
 8. Profil (konto) Wystawcy – część serwisu zawierająca informacje o użytkowniku. Profil prowadzony jest przez Właściciela Systemu i Aplikacji pod określoną nazwą (Login), do którego dostęp za pośrednictwem Systemu i Aplikacji jest możliwy po dokonaniu przez Wystawcę jednorazowej rejestracji. Profil zawiera również dobrowolnie, podane przez Wystawcę dane z możliwością ich zmiany lub usunięcia.
 9. Użytkownik odwiedzający – osoba fizyczna odwiedzająca System i Aplikację, która bez logowania ma możliwość przeglądania ofert, korzystania z wyszukiwarek i kalendarza, jak również osoba fizyczna, zarejestrowana w Aplikacji, tj. posiadająca konto w Aplikacji.
 10. Profil (konto) Użytkownika odwiedzającego – zakładane przez Użytkownika odwiedzającego za pośrednictwem samodzielnej, jednorazowej rejestracji poprzez formularz rejestracyjny lub konto Facebook albo Google.
 11. Użytkownik – Wystawca lub Użytkownik odwiedzający korzystający z Systemu oraz Aplikacji.
 12. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Wystawcę / Użytkownika odwiedzającego odpowiednio Profilu Wystawcy lub Profilu Użytkownika odwiedzającego, dokonana za pomocą formularza rejestracyjnego lub z konta Facebook albo Google.
 13. Treści – pojedynczy materiał tekstowy, graficzny, audiowizualny udostępniany przez Administratora w ramach Systemu lub Aplikacji w taki sposób, aby każdy Wystawca / Użytkownik odwiedzający mógł uzyskać do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Treść, którą Wystawca / Użytkownik odwiedzający może się zapoznać z wykorzystaniem Aplikacji lub serwisu internetowego, stanowi w szczególności, lecz nie wyłącznie, przedmiot autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Treści dotyczą:

– informacji o polskich producentach, przetwórcach produktów żywnościowych,

– krajowych imprezach promujących produkty rolno-spożywcze, itp.

 1. Urządzenie – urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci, tj. telekomunikacyjne urządzenie końcowe w rozumieniu art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1489, z późn. zm.).
 1. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Agencję na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Systemu lub Aplikacji, umożliwiająca Wystawcy/Użytkownikowi odwiedzającemu dostęp do zamieszczonych tam materiałów i informacji oraz zakładania kont / wizytówek.
 1. Właściciel Systemu i Aplikacji Polska smakuje (zwany Właścicielem) – Agencja, a także jej następca prawny lub nowy podmiot, który przejmie całość lub część praw i obowiązków lub zadań po Agencji, o ile odrębny przepis nie stanowi inaczej.

  2 Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez Właściciela za pośrednictwem Systemu i Aplikacji Polska Smakuje.
 2. Użytkownik posiadający profil jest zobowiązany do korzystania z Systemu lub Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik nie może zamieszczać w Systemie lub Aplikacji treści bezprawnych.
 4. W ramach Systemu lub Aplikacji nie są świadczone usługi telekomunikacyjne w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego, w związku z powyższym wszelkie reklamacje związane z tego rodzaju usługami, Użytkownik powinien kierować do operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta.
 5. Korzystanie z Systemu lub Aplikacji jest dobrowolne.
 6. Korzystanie z Systemu lub Aplikacji jest bezpłatne.

3 Wymagania techniczne

 1. Korzystanie z Systemu wymaga posiadania przez Użytkownika odwiedzającego komputera, laptopa lub Urządzenia połączonego z Internetem oraz przeglądarki internetowej, takich jak: Chrome 30+, Internet Explorer 9+, MS Edge, Firefox 12+, Safari 8+, Opera 9.1+., lub przeglądarki mobilnej na systemy Android, iOS.
 2. Korzystanie z Aplikacji wymaga posiadania przez Użytkownika Urządzenia połączonego z Internetem współpracującego z systemem operacyjnym Android (od wersji 4.4 wzwyż) oraz iOS (od wersji 9.0 wzwyż), z aktywną usługą GPS oraz pobrania Aplikacji z wybranego sklepu z aplikacjami mobilnymi i zainstalowania Aplikacji na swoim urządzeniu mobilnym.

 

4 Podmioty uprawnione do rejestracji w Systemie i Aplikacji Polska Smakuje jako Wystawcy

 1. Uprawnionym do rejestracji w Systemie lub Aplikacji Polska Smakuje jest Wystawca, który spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

1) produkuje żywność w systemie jakości, tj.: Integrowana Produkcja, Jakość  Tradycja, Qality Meat Program (QMP), System Gwarantowanej Jakości Żywności (QAFP), System Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System);

2) produkuje żywność ekologiczną, zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1054);

3) wytwarza produkt, który jest zarejestrowany w rejestrze: Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP), Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) lub Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS);

4) wytwarzany przez niego produkt ma nadane oznaczenie Poznaj Dobrą Żywność (PDŻ);

5) wytwarza produkt, który jest oznakowany znakiem graficznym zawierającym informację „Produkt polski”, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1604, z późn. zm.)

6) jego produkt jest wpisany na listę produktów tradycyjnych, prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2017 r. 1168);

7) jego produkt ma oznaczenie słowne „produkt górski”,  o którym mowa w art. 31 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 1,  z późn. zm.);

8) jest producentem rolnym, przetwórca, będący członkiem:

a) Sieci Regionalne Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie,

b) Sieci Regionalne Dziedzictwo Kulinarne Wielkopolskie.

9) jest producentem rolnym prowadzącym sprzedaż bezpośrednią w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz.U. z 2016 r. poz. 1961). 

 1. W Systemie lub Aplikacji Polska Smakuje nie rejestruje się Wystawców będących producentami (wytwórcami) alkoholi, zgodnie z ustawą z dnia  26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.).

  5 Rejestracja Użytkownika odwiedzającego

 1. Do zarejestrowania w Aplikacji niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika odwiedzającego konta e-mail.
 2. Rejestracja Użytkownika odwiedzającego odbywa się poprzez formularz rejestracyjny lub konto Facebook albo Google oraz wymaga podania w formularzu rejestracyjnym danych oznaczonych jako obowiązkowe i potwierdzenia przez Użytkownika odwiedzającego, że zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego postanowienia.
 3. Po określeniu loginu i hasła, Użytkownik odwiedzający zostaje zarejestrowany i zalogowany do Usługi.
 4. W trakcie Rejestracji, jak również w związku z korzystaniem z Usługi, Użytkownik odwiedzający zobowiązany jest do podawania danych zgodnych z prawem i zachowania w tajemnicy hasła i loginu oraz nieudostępniania ich innym osobom.
 5. Użytkownik odwiedzający zalogowany ma możliwość aktualizacji swoich danych profilowych, zostawienia oceny Wystawcy, zostawienia komentarza na profilu Wystawcy, zostawienia oceny konkretnego produktu, zostawienia komentarza pod konkretnym produktem, publikacji linku do profilu Wystawcy lub konkretnego produktu na portalach społecznościowych, dodawania Wystawcy do ulubionych.
 6. Administrator może rozszerzyć formularz rejestracyjny o dodatkowe pola, których wypełnienie jest dobrowolne (dane opcjonalne). Użytkownik odwiedzający może również zostać poproszony o podanie danych opcjonalnych w ramach swego Profilu, w związku z korzystaniem z Usługi.

  6 Rejestracja Wystawcy

 1. Do zarejestrowania w Aplikacji niezbędne jest posiadanie przez Wystawcę konta e-mail.
 2. Wystawca dokonuje rejestracji samodzielnie, poprzez formularz rejestracyjny lub konto Facebooka albo Google. Rejestracja wymaga podania w ramach formularza rejestracyjnego danych oznaczonych jako obowiązkowe i potwierdzenia przez Wystawcę, że zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego postanowienia. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, następuje weryfikacja danych Wystawcy przez Administratora. Weryfikacja i zatwierdzenie Wystawcy dokonywana jest przez Administratora niezwłocznie po wypełnieniu formularza rejestracyjnego przez Wystawcę.
 3. W szczególnych przypadkach, Administrator może przedłużyć termin weryfikacji i zatwierdzenia Wystawcy.
 4. W przypadku stwierdzenia błędów lub nieścisłości, Administrator zwraca się do Wystawcy z prośbą o aktualizację, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Wystawcę.
 5. Po pozytywnej weryfikacji danych Wystawcy, Administrator zatwierdza konta Wystawcy.
 6. W przypadku negatywnej weryfikacji danych, Administrator informuje Wystawcę o powodach uniemożliwiających zarejestrowanie w Aplikacji.
 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Wystawcy przysługuje prawo przesłania odwołania. Odwołanie przesyła się na adres e-mail podany w informacji, o której mowa w ust. 6, w terminie 30 dni od dnia od dnia przesłania tej informacji.
 8. Odwołanie rozpatrywane jest niezwłocznie, poprzez zatwierdzenie albo odrzucenie Wystawcy. W razie przesłania odwołania z naruszeniem terminu, o którym mowa w ust. 7, odwołanie pozostawia się bez rozpoznania, o czym informuje się Wystawcę.
 9. Wystawca aby mógł posiadać Profil Wystawcy w Systemie, musi dokonać samodzielnej rejestracji (zgodnie z ust. 2), poprzez którą otrzymuje Profil Użytkownika.
 10. Wystawca po otrzymaniu Profilu Użytkownika, wypełnia dodatkowe pola, tj. informacje o Wystawcy, produkty, dane adresowe dot. sprzedaży produktów.
 11. Po zatwierdzeniu konta przez Administratora, Wystawca publikuje (aktywuje) wizytówkę w Aplikacji i staje się ona aktywna dla użytkowników portalu.
 12. Logowanie do Aplikacji przez Wystawcę odbywa się poprzez samodzielne wpisanie loginu i hasła albo poprzez konto Facebook lub Google. Wystawca ma możliwość aktualizacji danych profilowych (dodawanie, aktualizacja, usuwanie).

  7 Świadczenie usług

 1. Właściciel Systemu i Aplikacji zobowiązuje się do świadczenia Usługi na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 1. W ramach Systemu są świadczone następujące Usługi:

1) wizytówki rolników, lokalnych producentów i podmiotów prowadzących punkty sprzedaży – informacja bez opcji dokonywania zakupów;

2) kalendarz krajowych imprez/wydarzeń promocji produktów rolno-spożywczych;

3) wyszukiwarka – możliwość wyszukania Wystawców, produktów, wydarzeń.

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z Użytkownikiem odwiedzającym z chwilą zakończenia pomyślnie Rejestracji (moment rozpoczęcia korzystania z Usługi).
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z Wystawcą z chwilą zakończenia pomyślnie weryfikacji danych Wystawcy oraz aktywacji konta przez Administratora.
 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą usunięcia z Systemui Aplikacji danych.
 1. Właściciel Systemu i Aplikacji informuje, że nie jest dostawcą usług transmisji danych, jak również usług telekomunikacyjnych, jakie są świadczone przez dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.
 1. Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów, sieci Właściciela Systemu i Aplikacji oraz nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Usługi lub jej składowych, a także nie dokonywać samowolnej ingerencji w kształt lub treść Systemu i Aplikacji.

 

8 Korzystanie z usług przez Wystawców i Użytkowników odwiedzających 

 1. Wystawca / Użytkownik odwiedzający zobowiązany jest do korzystania z Systemu i Aplikacji w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Systemu i Aplikacji.
 2. Każdy Wystawca / Użytkownik odwiedzający ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich aktualizacji.
 3. Wystawca wyraża zgodę na wykorzystanie materiałów ze swoim wizerunkiem, logotypem swojej firmy lub innymi formami identyfikacji wizualnej w celu promocji za pomocą Systemu i/lub Aplikacji Polska smakuje przez Agencję, a także jej następców prawnych lub nowy podmiot, który przejmie całość lub część praw i obowiązków lub zadań po Agencji, o ile odrębny przepis nie stanowi inaczej.
 4. Wystawca zobowiązany jest do samodzielnego wprowadzenia danych do Systemu i Aplikacji Polska Smakuje oraz ich zmian/aktualizacji.
 5. Wystawca / Użytkownik odwiedzający zobowiązany jest do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym w ramach Systemu lub przy użyciu Aplikacji, nie przekazywać żadnych materiałów niezgodnych z prawem, stanowiących groźbę, oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, pornograficznych lub profanujących, ani też żadnych materiałów, które mogłyby powodować lub zachęcać do zachowania uznawanego za przestępstwo kryminalne lub naruszenie prawa. Korzystanie przez Wystawcę / Użytkownika odwiedzającego z Systemu i Aplikacji lub Treści w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem uzasadnia natychmiastowe zaprzestanie świadczenia Usługi dla danego Wystawcy / Użytkownika odwiedzającego.
 6. Wystawca / Użytkownik odwiedzający ponosi pełną i wyłączna odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych.
 7. W przypadku stwierdzenia, że Wystawca / Użytkownik odwiedzający korzysta Systemu lub Aplikacji w sposób niezgodny z Regulaminem, Administrator może zablokować jego konto do wyjaśnienia sprawy lub usunąć komentarze.
 8. Wystawca / Użytkownik odwiedzający ponosi wyłączna odpowiedzialność za czynności wykonane w związku z korzystaniem z Systemu i/lub Aplikacji i/lub Usługi przy pomocy przyporządkowanego mu ważnego loginu oraz hasła.
 9. Wystawca / Użytkownik odwiedzający jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora, w sposób określony w § 13 o każdym przypadku naruszenia jego praw do loginu i/lub hasła, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

  9 Prawa autorskie i pokrewne

 1. Wszelkie prawa do Systemu i Aplikacji Polska Smakuje oraz do udostępnianych Treści w całości i we fragmentach, w szczególności elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących System i Aplikację, są zastrzeżone dla Właściciela Systemu i Aplikacji.
 2. Z chwilą pobrania Aplikacji, Właściciel Systemu i Aplikacji udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z niej zgodnie z jej przeznaczeniem.
 3. Właściciela Systemu udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Treści na zasadach i w czasie określonym w 7 niniejszego Regulaminu.
 4. Licencja, o której mowa w ust. 2 i ust. 3 nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji.
 5. Użytkownik o nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Aplikacji, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać jej w systemach i sieciach komputerowych, systemach dystrybucji aplikacji mobilnych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

10 Kwestie płatności

 1. Korzystanie z Systemu i Aplikacji Polska smakuje jest nieodpłatne.
 2. Koszty połączenia z Systemem oraz pobrania i transferu Aplikacji ponosi Użytkownik.
 3. Korzystanie z Usługi może wiązać się z wykorzystaniem świadczonej przez osoby trzecie usługi transmisji danych dostępnej za pośrednictwem sieci telefonii ruchomej lub za pośrednictwem łącza WiFi.

 

11 Postanowienia w zakresie odpowiedzialności

 1. Właściciel Systemu i Aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, Urządzeniu, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Wystawca / Użytkownik odwiedzający.
 2. Właściciel Systemu i Aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z Systemu lub Aplikacji przez Wystawcę / Użytkownika odwiedzającego, a w szczególności za korzystanie z Systemu lub Aplikacji w sposób sprzeczny z przepisami obowiązującego prawa i Regulaminu.
 3. Właściciel Systemu i Aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Wystawcę / Użytkownika odwiedzającego w ramach forum serwisu przy użyciu Aplikacji, w szczególności za treści zamieszczane przez Wystawcę / Użytkownika odwiedzającego w ramach serwisów społecznościowych, do których dostęp jest możliwy za pośrednictwem Aplikacji.
 4. Właściciel Systemu i Aplikacji zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia świadczenia Usługi, z uwagi na konieczność usunięcia zagrożenia, konserwacji, przeglądu, modyfikacji lub rozbudowy infrastruktury technicznej Systemu lub Aplikacji.
 5. Właściciel Systemu i Aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Systemu, Aplikacji i/lub Usługi z powodu siły wyższej.

  12 Ograniczenia dostępu, rezygnacja z korzystania z Usługi

 1. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Usługi, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Regulaminu.
 2. Konto Użytkownika może być usunięte wyłącznie przez tego Użytkownika.
 3. Administrator może zablokować całości Usługi, ze skutkiem natychmiastowym Użytkownika, który korzysta z Systemu i Aplikacji w sposób niezgodny z Regulaminem, do czasu wyjaśnienia sprawy.
 4. Administrator może pozbawić Użytkownika odwiedzającego prawa do korzystania z Usługi, blokując jego Profil (dane Użytkownika), w przypadku naruszenia Regulaminu, w szczególności 8. Działania przeprowadzone przez Użytkownika odwiedzającego takie jak komentarze (wpisy) pozostają w Systemie.
 5. W przypadku zablokowania Usługi zgodnie z ust. 3 lub 4, Użytkownik może przesłać na adres e-mail Administratora wyjaśnienia. Administrator, po niezwłocznym rozpatrzeniu wyjaśnień, może odblokować Konto Użytkownika, o czym informuje Użytkownika poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany przez niego adres.
 6. W przypadku zablokowania Usługi, gdy Użytkownik chce usunąć Konto, przesyła do Administratora wniosek o odblokowanie celem usunięcia Konta. Użytkownik otrzymuje potwierdzenie odblokowania konta na adres e-mail.
 7. Jeżeli Konto, odblokowane zgodnie z ust. 6, nie zostanie usunięte przez Użytkownika w terminie dwóch dni od dnia otrzymania potwierdzenia odblokowania konta, Administrator ponownie blokuje to Konto, o czym informuje Użytkownika poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Użytkownika.
 8. Administrator usuwa komentarze, które naruszają postanowienia Regulaminu, w szczególności § 8 ust. 5 tego Regulaminu.
 9. W miejscu usuniętego komentarza pozostaje nazwa Użytkownika oraz informacja „Komentarz naruszył warunki Regulaminu”.
 10. Administrator informuje Użytkownika o usunięciu jego komentarza.

 

13 Reklamacje

 1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Usługi, Aplikacji, Systemu Polska Smakuje, Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany na stronie internetowej www.polskasmakuje.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać: nazwę Wystawcy / Użytkownika odwiedzającego, adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji oraz dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Administrator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia.
 4. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi lub pytania dotyczące funkcjonowania Usługi, Aplikacji lub Systemu Polska Smakuje, można kierować pocztą elektroniczną na adres podany na stronie internetowej www.polskasmakuje.pl.

 

14 Polityka prywatności

 1. W celu zapewnienia działalności Systemu i Aplikacji Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe jej Użytkowników.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Systemu i Aplikacji odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Systemu i Aplikacji, w szczególności sposób gromadzenia i wykorzystania informacji, które ich dotyczą, a także uprawnienia użytkowników Aplikacji w odniesieniu do dotyczących ich danych osobowych określa Polityka Prywatności Agencji Rynku Rolnego, która dostępna jest na stronie internetowej ARR pod adresem: http://www.arr.gov.pl/polityka-prywatnosci-2.

 

15 Postanowienia końcowe

 1. Właściciel Systemu i Aplikacji zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich Systemie.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 3. Dostęp do niniejszego Regulaminu zapewniany jest nieodpłatnie za pośrednictwem przekierowania zamieszczonego w Systemie oraz za pośrednictwem przekierowania zamieszczonego w ramach Aplikacji Polska Smakuje.