Regulamin Serwisu i Aplikacji Polska Smakuje

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123) i określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników/Wystawców z Usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji Polska Smakuje.
 2. Celem Serwisu/Aplikacji jest promowanie polskiej żywności, w szczególności produktów certyfikowanych oraz regionalnych wyrobów, wytworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego, czy też sprzedaży bezpośredniej. Za pośrednictwem Serwisu/Aplikacji Administrator umożliwia Wystawcom promowanie ich produktów, natomiast Użytkownikom – dotarcie do informacji o nich.
 3. Ilekroć w dokumencie jest mowa o:
  1. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy dokument o nazwie „Regulamin Serwisu i Aplikacji Polska Smakuje”, określający zasady użytkowania Serwisu/Aplikacji oraz spis warunków, jakim muszą się podporządkować Użytkownicy oraz Wystawcy, korzystający z Serwisu/Aplikacji. Zarejestrowanie i późniejsze logowanie się do Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu;
  2. Administratorze – rozumie się przez to Właściciela Serwisu i Aplikacji Polska Smakuje, podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu/Aplikacji na rzecz wszystkich Użytkowników, Użytkowników odwiedzających, Wystawców Serwisu/Aplikacji, którym jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, NIP: 5272818355, Regon: 367849538;
  3. Serwisie – rozumie się przez to stronę internetową Polska Smakuje dostępną pod adresem www.polskasmakuje.pl, zbudowana w technologii RWD;
  4. Aplikacji – zwaną też „Aplikacją Polska Smakuje”; rozumie się przez to aplikację mobilną na systemy operacyjne Android i Apple iOS, udostępnianą bezpłatnie do pobrania przez Użytkownika ze sklepów GooglePlay lub AppStore;
  5. Użytkowniku odwiedzającym – rozumie się przez to osobę fizyczną, która korzysta z Serwisu/Aplikacji bez rejestracji i logowania oraz ma możliwość przeglądania Profili Wystawców, korzystania z wyszukiwarki Produktów i Wystawców, kalendarza Wydarzeń oraz innych treści, które Administrator udostępnia Użytkownikom odwiedzającym (niezarejestrowanym w Serwisie/Aplikacji);
  6. Użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną korzystającą z Serwisu/Aplikacji po dokonaniu rejestracji oraz zalogowaniu, mogącą korzystać z dodatkowych funkcjonalności Serwisu/Aplikacji, niedostępnych dla Użytkownika odwiedzającego;
  7. Wystawcy – rozumie się przez to podmiot zarejestrowany i zatwierdzony w Serwisie/Aplikacji, posiadający tam swój Profil;
  8. Profilu – rozumie się przez to konto Użytkownika/Wystawcy – wizytówkę elektroniczną zawierającą dane, zdjęcia, wpisy oraz wszelkie treści udostępnione przez Użytkownika/ Wystawcę dobrowolnie w Serwisie/Aplikacji, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy Serwisu/Aplikacji;
  9. Treściach – rozumie się przez to pojedynczy materiał tekstowy, graficzny, audiowizualny udostępniany przez Administratora w ramach Serwisu/Aplikacji w taki sposób, aby każdy Użytkownik/Wystawca mógł uzyskać do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, z wykorzystaniem Serwisu lub Aplikacji , stanowiący w szczególności, lecz nie wyłącznie, przedmiot autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych w  rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dotyczący:
   – informacji o polskich producentach, przetwórcach produktów żywnościowych oraz      tychże produktach, a także o miejscach ich sprzedaży,
   – krajowych wydarzeniach promujących produkty rolno-spożywcze, itp.;
  10. Urządzeniu – rozumie się przez to urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci, tj. telekomunikacyjne urządzenie końcowe w rozumieniu art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954, z późn.zm.);
  11. Usłudze – rozumie się przez to usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji, umożliwiającą Użytkownikowi/Wystawcy dostęp do zamieszczonych tam materiałów i informacji oraz zakładanie Profili (wizytówek);
  12. Produkcie – rozumie się przez to produkt spożywczy, wyprodukowany we własnym gospodarstwie lub przedsiębiorstwie przez Wystawcę, z przypisanym certyfikatem lub oznaczeniem, udostępniony przez Wystawcę dobrowolnie w Serwisie/Aplikacji na wizytówce elektronicznej zawierającej dane producenta, zdjęcia, opisy produktu, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy Serwisu/Aplikacji;
  13. Kalendarzu wydarzeń – rozumie się przez to listę wydarzeń informacyjno-promocyjnych w formie graficznej kalendarza prowadzoną przez Administratora;
  14. Tagowaniu – rozumie się przez to opisywanie Produktu i Wystawcy za pomocą słów kluczowych („tagów”) w celu zakwalifikowania ich do odpowiedniego katalogu.

 

§ 2
Warunki korzystania z Serwisu/Aplikacji

 

 1. Korzystanie z Serwisu/Aplikacji jest dobrowolne oraz bezpłatne.
 2. Korzystanie z dodatkowych funkcjonalności możliwe jest po uprzednim zarejestrowaniu i zalogowaniu.
 3. Do utworzenia Profilu Użytkownika/Wystawcy konieczna jest rejestracja.
 4. Utworzenie Profilu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 5. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika/Wystawcę jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
  2. dobrowolnie przystępuję do korzystania z Usług Serwisu/Aplikacji;
  3. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz wszelkie informacje, zamieszczone na moim Profilu są zgodne z prawdą;
  4. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w § 7 Regulaminu;
  5. wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości od Administratora oraz informacji systemowych o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu/Aplikacji.
 6. Wystawca wyraża zgodę na wykorzystanie materiałów ze swoim wizerunkiem, logotypem swojej firmy lub innymi formami identyfikacji wizualnej w celu promocji za pomocą Serwisu/Aplikacji Polska Smakuje oraz kont w mediach społecznościowych prowadzonych przez Administratora.
 7. Informacje, dane oraz zdjęcia na Profilu Użytkownika/Wystawcy publikowane są samodzielnie przez Użytkownika/Wystawcę i ponosi on całkowitą odpowiedzialność za ich treść.
 8. Każdy Użytkownik/Wystawca po zalogowaniu ma prawo wglądu do publikowanych przez siebie danych oraz ich edytowania w celu aktualizacji i modyfikacji swojego Profilu.
 9. Użytkownik/Wystawca może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Usługi oraz zgłosić Administratorowi chęć usunięcia Profilu Użytkownika/Wystawcy, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian Regulaminu.
 10. Profil Użytkownika/Wystawcy usuwa Administrator w przypadku, gdy Użytkownik/Wystawca wyrazi taką wolę, niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia od Użytkownika/Wystawcy.
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane przez Użytkownika/Wystawcę oraz ich zgodność ze stanem faktycznym, a także za treść merytoryczną komentarzy, zamieszczanych przez Użytkowników/Wystawców.
 12. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi (w całości lub w części) i/lub zablokowania dostępu do Serwisu/Aplikacji Użytkownikowi/Wystawcy w przypadkach, gdy zamieszczane treści:
  1. są niezgodne z formułą oraz tematyką Serwisu/Aplikacji bądź naruszają Regulamin, a Użytkownik/Wystawca nie stosuje się do uwag Administratora;
  2. naruszają prawo, dobra osobiste osób trzecich, dobre obyczaje, zawierają treści wulgarne lub obraźliwe.
 13. W przypadku, gdy Administrator stwierdzi, że Użytkownik/Wystawca nie stosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu, ma prawo usunąć jego Profil, po uprzednim powiadomieniu go drogą elektroniczną o tym zamiarze (za pośrednictwem adresu e-mail podanego w procesie rejestracji).
 14. Użytkownik/Wystawca zobowiązany jest do powstrzymania się od dokonywania w ramach korzystania z Serwisu/Aplikacji jakichkolwiek działań bezprawnych, a w szczególności korzystania z Serwisu/Aplikacji bezpośrednio lub pośrednio w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 15. Administrator zastrzega sobie prawo decydowania o zawartości zasobów Serwisu/Aplikacji.
 16. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek redakcyjnych (w szczególności błędy literowe, ortograficzne, interpunkcyjne, gramatyczne, fleksyjne, których redakcja nie powoduje zmian merytorycznych) w treściach wprowadzanych przez Wystawców.
 17. Administrator zastrzega sobie prawo do Tagowania Produktów i Wystawców, w celu ich zakwalifikowania do odpowiedniego katalogu.

 

§ 3
Wymagania techniczne

 

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania przez Użytkownika komputera lub Urządzenia połączonego z Internetem oraz przeglądarki internetowej, takich jak: Chrome 30+, Internet Explorer 9+, MS Edge, Firefox 12+, Safari 8+, Opera 9.1+., lub przeglądarki mobilnej na systemy Android, iOS.
 2. Korzystanie z Aplikacji wymaga posiadania przez Użytkownika Urządzenia połączonego z Internetem, współpracującego z systemem operacyjnym Android (od wersji 4.4 wzwyż) oraz iOS (od wersji 9.0 wzwyż), z aktywną usługą GPS oraz pobrania Aplikacji z wybranego sklepu z aplikacjami mobilnymi i zainstalowania Aplikacji na swoim urządzeniu mobilnym.

 

§ 4
 Podmioty uprawnione do rejestracji w Serwisie i Aplikacji Polska Smakuje

 

Uprawnionym do rejestracji w Serwisie i Aplikacji Polska Smakuje oraz uzyskania statusu Wystawcy, jest podmiot, który spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

 1. produkuje żywność w systemie jakości, tj.: Integrowana Produkcja, Jakość Tradycja, Quality Meat Program (QMP), System Gwarantowanej Jakości Żywności (QAFP), System Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System);
 2. produkuje żywność ekologiczną, zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1054, z późn. zm.);
 3. wytwarza produkt, który jest zarejestrowany w rejestrze: Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP), Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) lub Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS);
 4. wytwarzany przez niego produkt ma nadane oznaczenie Poznaj Dobrą Żywność (PDŻ);
 5. wytwarza produkt, który jest oznakowany znakiem graficznym zawierającym informację „Produkt polski”, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2164, z późn. zm.);
 6. jego produkt jest wpisany na listę produktów tradycyjnych, prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1168, z późn. zm.);
 7. jego produkt ma oznaczenie słowne „produkt górski”, o którym mowa w art. 31 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 1,  z późn. zm.);
 8. jest producentem rolnym, przetwórcą, restauratorem, będącym członkiem jednego z 10 regionów członkowskich na terytorium Polski, które są zrzeszone w Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, tj.:
  a)  Dziedzictwo Kulinarne Mazowsze,
  b)  Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze,
  c)  Dziedzictwo Kulinarne Małopolska,
  d)  Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie,
  e)  Dziedzictwo Kulinarne Wielkopolska,
  f)  Dziedzictwo Kulinarne Pomorze Zachodnie,
  g)  Dziedzictwo Kulinarne Pomorskie,
  h)  Dziedzictwo Kulinarne Opolskie,
  i)  Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle,
  j)  Dziedzictwo Kulinarne Dolny Śląsk;
 9. jest producentem rolnym prowadzącym:
  a)  sprzedaż bezpośrednią, w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2017 r. poz. 242, z późn. zm.),
  b)  rolniczy handel detaliczny, w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 29b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o  bezpieczeństwie   żywności i   żywienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 1541, z późn. zm.),
  c)  dostawy bezpośrednie, o których mowa w art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o  bezpieczeństwie żywności i   żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541, z późn. zm.) i rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 774),
  d)  MOL – sprzedaż marginalną, lokalną i ograniczoną, o której mowa art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2017 r. poz. 242, z późn. zm.) i rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. poz. 451);
 10. produkuje żywność w ramach działalności koła gospodyń wiejskich funkcjonującego:
  a)  na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. z 2018 r. poz. 2212, z póżn.zm.) lub
  b)  na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz.U. z 2019 r. poz. 491) lub
  c)  na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r. poz. 210, z późn.zm.).

 

§ 5
Rejestracja Użytkownika

 

 1. Rejestracja Użytkownika w Serwisie/Aplikacji polega na poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie: www.polskasmakuje.pl, zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu wraz z  Polityką prywatności, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także potwierdzeniu adresu mailowego poprzez kliknięcie w link aktywujący. Użytkownik otrzymuje link aktywujący na adres e-mailowy podany w procesie rejestracji.
 2. Podczas procesu rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania aktualnych i prawdziwych danych, a także do ich aktualizacji w przypadku wystąpienia zmian.
 3. W trakcie rejestracji oraz podczas korzystania z Usługi, Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła oraz nieudostępniania ich innym osobom.
 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w związku z korzystaniem z Serwisu/Aplikacji przy pomocy przyporządkowanego mu ważnego loginu oraz hasła.
 5. Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik ma możliwość korzystania z następujących funkcjonalności Serwisu/Aplikacji:
  1. wyszukiwania oraz przeglądania Profili Wystawców;
  2. wyszukiwania oraz przeglądania Produktów;
  3. wyszukiwania oraz przeglądania Wydarzeń;
  4. publikowania wpisów (komentarzy) pod Profilem konkretnego Wystawcy bądź też jego Produktem;
  5. oceniania Wystawców/Produktów oraz dodawania ich do ulubionych.

 

§ 6
Rejestracja Wystawcy

 1. Rejestracja Wystawcy w Serwisie/Aplikacji polega na poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie: www.polskasmakuje.pl, zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu wraz z  Polityką prywatności, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także potwierdzeniu adresu mailowego poprzez kliknięcie w link. Wystawca otrzymuje link aktywujący na adres e-mailowy podany w procesie rejestracji.
 2. Podczas procesu rejestracji Wystawca zobowiązany jest do podania aktualnych i prawdziwych danych, a także do ich aktualizacji w przypadku wystąpienia zmian.
 3. W trakcie rejestracji, jak również w związku z korzystaniem z Usługi, Wystawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła oraz nieudostępniania ich innym osobom.
 4. Wystawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w związku z korzystaniem z Serwisu/Aplikacji przy pomocy przyporządkowanego mu ważnego loginu oraz hasła.
 5. W trakcie procesu rejestracji Wystawca ma obowiązek opublikowania co najmniej jednego swojego Produktu i przypisania do niego odpowiedniego certyfikatu/oznaczenia spośród wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1-8 niniejszego Regulaminu. Skan certyfikatu/oznaczenia należy wgrać na stronę za pomocą odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym. Certyfikat/oznaczenie będą widoczne jedynie przez Administratora i będą służyć weryfikacji Wystawcy oraz jego Produktu. W przypadku posiadania certyfikatu/oznaczenia, którego termin ważności jest określony, w odpowiednim polu formularza rejestracyjnego należy podać dokładną datę jego obowiązywania.
 6. Profil Wystawcy bez przypisanego przynajmniej jednego Produktu nie będzie widoczny dla Użytkowników i Użytkowników odwiedzających.
 7. W przypadku gdy Wystawca jest producentem rolnym prowadzącym sprzedaż bezpośrednią, rolniczy handel detaliczny, dostawy bezpośrednie, MOL (sprzedaż marginalną, lokalną i ograniczoną), bądź też produkuje żywność w ramach działalności koła gospodyń wiejskich posiadanie certyfikatu/oznaczenia odnoszącego się do Produktu, nie jest wymagane. Do oznaczenia takich produktów służy znak „BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA”.
 8. W Serwisie/Aplikacji nie rejestruje się Produktów będących napojami alkoholowymi, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, z późn. zm.).
 9. Weryfikacja i zatwierdzenie Wystawcy dokonywane są przez Administratora niezwłocznie po ukończeniu procesu rejestracyjnego przez Wystawcę.
 10. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, Administrator zwraca się do Wystawcy z prośbą o wyjaśnienia, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Wystawcę lub kontaktuje się z nim telefonicznie.
 11. Po pozytywnej weryfikacji danych Wystawcy, Administrator zatwierdza Profil Wystawcy.
 12. W przypadku negatywnej weryfikacji danych, Administrator informuje Wystawcę o powodach uniemożliwiających zarejestrowanie w Serwisie/Aplikacji.
 13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, Wystawcy przysługuje prawo przesłania odwołania. Odwołanie przesyła się na adres e-mail podany w informacji, o której mowa w ust. 12, w terminie 30 dni od dnia od dnia przesłania tej informacji.
 14. Odwołanie rozpatrywane jest niezwłocznie, poprzez zatwierdzenie albo odrzucenie Wystawcy. W razie przesłania odwołania z naruszeniem terminu, o którym mowa w ust. 13, odwołanie pozostawia się bez rozpoznania, o czym informuje się Wystawcę.
 15. Zarejestrowany i zalogowany Wystawca ma możliwość korzystania z funkcjonalności dostępnych Użytkownikowi Serwisu/Aplikacji oraz dodatkowych, takich jak publikowanie własnych Produktów i informacji o ofercie, a także o miejscach sprzedaży tychże Produktów.
 16. Wystawca ma prawo do używania logotypu „JESTEM WYSTAWCĄ POLSKA SMAKUJE”, w prowadzonych przez siebie działaniach promocyjnych, a także na materiałach reklamowych, elementach wyposażenia stoisk, w tym namiotach, roll up’ach, oraz podczas warsztatów i pokazów kulinarnych, wydarzeń poświęconych edukacji w zakresie zdrowego odżywiania, wykładów, konkursów, prezentacji, szkoleń, seminariów, targów, konferencji, działań o charakterze public relations, bez możliwości oznaczania nim produktów spożywczych, a także z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa, w szczególności zaś ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137, z późn. zm.).
 17. Wzór logotypu „JESTEM WYSTAWCĄ POLSKA SMAKUJE”, o którym mowa w ust. 16 wraz z księgą wizualizacji tego logotypu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wszystkie elementy logotypu stanowią integralną całość i nie mogą być używane niezależnie od siebie, zabrania się tym samym dokonywania jakichkolwiek zmian ich kształtu, kolorów oraz proporcji, jak również uzupełnień, adaptacji lub przeróbek w oparciu o logotyp.
 18. Prawo do używania logotypu, o którym mowa w ust. 16, jest przyznawane Wystawcy w okresie wykorzystywania przez niego Serwisu/Aplikacji Polska Smakuje, nie dłużej jednak niż do dnia 3 stycznia 2027 r.

 

§ 7

Polityka prywatności – ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L 119 z 2016r., str. 1), dalej jako „RODO”, danych osobowych Użytkowników i Wystawców Serwisu/Aplikacji jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) z siedzibą w Warszawie przy ul. Karolkowej 30, 01-207 Warszawa.
 2. W celu korzystania z Usług Serwisu/Aplikacji Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników i Wystawców na podstawie zgody na przetwarzanie ich danych w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail i adresu zamieszkania, wyrażonej świadomie i dobrowolnie przed założeniem Profilu.
 3. Każdy Użytkownik/Wystawca ma prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które realizował Administrator na podstawie zgody wyrażonej przed jej wycofaniem.
 4. W sprawach przetwarzania przez Administratora danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych drogą elektroniczną pod adresem iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 5. Dane osobowe Użytkowników/Wystawców:
  1) przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia Usług i nie będą przetwarzane w sposób niezgodny z tym celem;
  2) przetwarzane będą do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie oraz okres przechowywania kopii zapasowych;
  3) mogą być udostępniane innym odbiorcom takim jak podmioty przetwarzające dane osobowe na polecenie KOWR  w tym podmioty obsługujące Serwis/Aplikację pod kątem informatycznym;
  4) mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa;
  5) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
  6) nie będą transferowane do państwa trzeciego.
 6. Każdy Użytkownik/Wystawca, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma prawo do:
  1) odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  2) dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii;
  3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  4) sprostowania i uaktualnienia danych;
  5) przenoszenia danych.
 7. Realizacja praw, o których mowa w ust. 6 odbyć się może za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych Osobowych, o którym mowa w ust. 4 lub po zgłoszeniu żądania do Administratora.
 8. Każdemu Użytkownikowi/Wystawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Odwołanie przez Użytkownika/Wystawcę zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania usług Serwisu/Aplikacji i  wyrejestrowaniem.
 10. Odwołanie przez Użytkownika/Wystawcę zgody przetwarzania danych nie jest równoznaczne z usunięciem przetwarzanych przez administratora danych osobowych Użytkownika/Wystawcy. Dane osobowe przetwarzane na podstawie wcześniej wyrażonej zgody Użytkownika/Wystawcy po odwołaniu tej zgody przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w celach archiwalnych do czasu nadpisania kopii zapasowych.
 11. Użytkownik powierza, na czas nieokreślony, Administratorowi swoje dane osobowe w momencie Rejestracji.
 12. Podanie danych osobowych Administratorowi  jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Usług Serwisu/Aplikacji jako Użytkownik/Wystawca.
 13. Administrator, stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2019 r. poz. 123), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników/Wystawców z usług świadczonych za pomocą Serwisu/Aplikacji. Informacja dotyczy zagrożeń, które Administrator identyfikuje jako zagrożenia potencjalne, które mimo stosowania przez Administratora stosownych zabezpieczeń w tym obszarze należy brać pod uwagę:
  1) możliwość działania szkodliwego oprogramowania (np. oprogramowanie malware, robaki internetowe);
  2) możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji;
  3) możliwość wyłudzenia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących użytkownika.
 14. Administrator, stosownie do art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2019 r. poz. 123), informuje iż w celu podnoszenia jakości usług i badania preferencji Użytkowników stosuje pliki „cookie”. Pliki cookie umożliwiają podnoszenie jakości oferowanych usług dzięki przechowywaniu preferencji Użytkowników/Wystawców. Administrator gromadzi informacje z plików cookie na własny użytek. Pliki cookie nie identyfikują danych osobowych, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Plik cookie stanowi łańcuch znaków, który jest wysyłany z systemu teleinformatycznego Administratora do komputera użytkownika podczas wywołania przez przeglądarkę strony internetowej. W plikach cookie mogą być przechowywane preferencje Użytkownika/Wystawcy i inne informacje, przy czym warunkiem działania plików cookie jest zawsze ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie z dysku. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookie lub sygnalizowania, że plik cookie został przesłany.

 

§ 8
Reklamacje

 

 1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu/Aplikacji Polska Smakuje, Użytkownik/Wystawca może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail polskasmakuje@kowr.gov.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać: nazwę Użytkownika/Wystawcy, adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji oraz dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Administrator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika/Wystawcę, za pomocą poczty elektronicznej o sposobie jej rozpatrzenia.

 

§ 9
Świadczenie usług

 

 1. Właściciel Serwisu i Aplikacji zobowiązuje się do świadczenia Usług na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą zakończenia pomyślnie Rejestracji (moment rozpoczęcia korzystania z Usługi).
 3. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z Wystawcą z chwilą zakończenia pomyślnie weryfikacji danych Wystawcy oraz aktywacji konta przez Administratora.
 4. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą usunięcia z Serwisu i Aplikacji danych.
 5. Właściciel Serwisu i Aplikacji informuje, że nie jest dostawcą usług transmisji danych, jak również usług telekomunikacyjnych, jakie są świadczone przez dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.
 6. Użytkownik/Wystawca zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów, sieci Właściciela Serwisu i Aplikacji oraz nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Usługi lub jej składowych, a także nie dokonywać samowolnej ingerencji w kształt lub treść Serwisu i Aplikacji, w tym poprzez wykorzystanie zewnętrznych narzędzi w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do jakiejkolwiek części Serwisu lub Aplikacji, dekompilację lub inne zabiegi naruszające integralność oprogramowania bądź służące pozyskaniu jego kodu źródłowego.
 7. Użytkownicy/Wystawcy korzystają z zasobów Serwisu/Aplikacji na własną odpowiedzialność.
 8. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, administrator nie odpowiada za szkody powstałe w związku z korzystaniem z Serwisu/Aplikacji, bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego lub nie przestrzeganiem  przez Użytkowników/Wystawców postanowień Regulaminu.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu/Aplikacji z przyczyn niezależnych od Administratora.
 10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby treści publikowane w Serwisie/Aplikacji były aktualne i rzetelne. Ze względu na cechy sieci Internet, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i inne poniesione przez Użytkowników/Wystawców wskutek wykorzystania zasobów Serwisu/Aplikacji, z wyłączeniem szkód, za których z mocy prawa odpowiedzialność Administratora nie może zostać wyłączona.
 11. Administrator ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu innych ważnych przyczyn niezależnych od niego ma prawo czasowo zawiesić dostęp do zasobów Serwisu/Aplikacji na okres niezbędny do wyeliminowania niepożądanych dla niego lub Użytkowników/Wystawców skutków zaistniałych okoliczności.
 12. Serwis/Aplikacja może zawierać odnośniki (linki) do stron zarządzanych przez osoby trzecie.
 13. Z zasobów osób trzecich Użytkownik/Wystawca korzysta na własne ryzyko. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach osób trzecich, do których można uzyskać dostęp poprzez odnośniki (linki).

 

§ 10

Postanowienia końcowe

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 2. Informacja o zmianie niniejszego Regulaminu będzie dostępna na stronie www.polskasmakuje.pl, a dodatkowo będzie widoczna dla zarejestrowanych Wystawców po zalogowaniu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.05.2019 r.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU