Regulamin Serwisu Polska smakuje

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) i określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Wystawców/Użytkowników z Usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu Polska smakuje.
 2. Użyte w dalszej treści określenia oznaczają:
  1. Regulamin – rozumie się przez to niniejszy dokument o nazwie „Regulamin Serwisu Polska smakuje”, określający zasady użytkowania Serwisu oraz warunki korzystania z Serwisu przez Wystawców/Użytkowników;
  2. Administrator – rozumie się przez to Właściciela Serwisu Polska smakuje, podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników, Użytkowników odwiedzających, Wystawców, którym jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, NIP: 5272818355, Regon: 367849538;
  3. Serwis – rozumie się przez to stronę internetową Polska smakuje dostępną pod adresem www.polskasmakuje.pl;
  4. Użytkownik odwiedzający – rozumie się przez to osobę fizyczną, która korzysta z Serwisu bez rejestracji i logowania oraz ma możliwość przeglądania Profili Wystawców, korzystania z wyszukiwarki Produktów i Wystawców, kalendarza Wydarzeń oraz innych treści, które Administrator udostępnia Użytkownikom odwiedzającym (niezarejestrowanym w Serwisie);
  5. Użytkownik – rozumie się przez to osobę fizyczną korzystającą z Serwisu po dokonaniu rejestracji oraz zalogowaniu, mogącą korzystać z dodatkowych funkcjonalności Serwisu, niedostępnych dla Użytkownika odwiedzającego;
  6. Wystawca – rozumie się przez to podmiot zarejestrowany i zatwierdzony w Serwisie, posiadający tam swój Profil, prezentujący swoje Produkty na www.polskasmakuje.pl;
  7. Profil – rozumie się przez to:
   • konto Wystawcy – wizytówka elektroniczna zawierająca dane, zdjęcia, wpisy oraz wszelkie treści udostępnione przez Wystawcę dobrowolnie w Serwisie, z którymi mogą się zapoznać inni użytkownicy Serwisu,
   • konto Użytkownika – umożliwiające logowanie się do Serwisu po dokonaniu rejestracji;
  8. Usługa – rozumie się przez to usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Serwisu, umożliwiającą:
   • Wystawcom – zakładanie i prowadzenie Profili,
   • Użytkownikom – zakładanie Profili i korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Serwisu,
   • Użytkownikom odwiedzającym – dostęp do zamieszczonych w Serwisie materiałów i informacji;
  9. Produkt – rozumie się przez to produkt spożywczy, wyprodukowany we własnym gospodarstwie lub przedsiębiorstwie przez Wystawcę, udostępniony przez Wystawcę dobrowolnie w Serwisie wraz z danymi: zdjęcia, opisy produktu, certyfikaty/oznaczenia, z którymi mogą się zapoznać inni użytkownicy Serwisu;
  10. Kalendarz wydarzeń – rozumie się przez to listę wydarzeń informacyjno-promocyjnych prowadzoną przez Administratora;
  11. Tagowanie – rozumie się przez to opisywanie Produktu za pomocą słów kluczowych („tagów”) w celu zakwalifikowania ich do odpowiedniego katalogu.

§ 2

Warunki korzystania z Serwisu

 

 1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. Korzystanie z dodatkowych funkcjonalności jest możliwe po uprzednim zarejestrowaniu i zalogowaniu.
 3. Do utworzenia Profilu konieczna jest rejestracja.
 4. Utworzenie Profilu jest możliwe po wcześniejszej akceptacji niniejszego Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Akceptacja Regulaminu przez Wystawcę/Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
  2. dobrowolnie przystępuję do korzystania z Usług Serwisu;
  3. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą;
  4. wszelkie informacje i materiały publikowane przeze mnie na Profilu nie naruszają i nie będą naruszać praw osób trzecich;
  5. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, w celach związanych z korzystaniem z Serwisu i zapoznałam/zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania przez Administratora danych osobowych zawartymi w § 7 Regulaminu;
  6. wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości od Administratora oraz informacji systemowych o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu.
 6. Informacje, dane oraz zdjęcia na Profilu Wystawcy publikowane są samodzielnie przez Wystawcę, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za ich treść.
 7. Każdy Wystawca/Użytkownik po zalogowaniu ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich edytowania w celu aktualizacji lub modyfikacji.
 8. Wystawca/Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Usługi oraz zgłosić Administratorowi chęć usunięcia Profilu, w szczególności w przypadku, gdy nie zaakceptuje zmian Regulaminu.
 9. Profil Wystawcy/Użytkownika usuwa Administrator w przypadku, gdy Wystawca/Użytkownik wyrazi taką wolę, niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia od Wystawcy/Użytkownika.
 10. Wystawca wyraża zgodę na wykorzystanie udostępnionych na swoim Profilu materiałów wizerunkowych, logotypu firmy/innej formy identyfikacji wizualnej (w tym oficjalnych profili firmy na mediach społecznościowych) na potrzeby działalności Serwisu oraz powiązanych z Serwisem kont prowadzonych przez Administratora w mediach społecznościowych.
 11. Wystawca/Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dokonywania w ramach korzystania z Serwisu jakichkolwiek działań bezprawnych, a w szczególności korzystaniaz Serwisu bezpośrednio lub pośrednio w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane przez Wystawcę oraz ich zgodność ze stanem faktycznym, a także za treść merytoryczną komentarzy, zamieszczanych przez Wystawców/Użytkowników.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści (w całości lub w części) i/lub zablokowania dostępu do Serwisu Wystawcy/Użytkownikowi w przypadkach, gdy zamieszczane treści:
  1. są niezgodne z formułą oraz tematyką Serwisu bądź naruszają Regulamin, a Użytkownik/Wystawca nie stosuje się do uwag Administratora;
  2. naruszają prawo, dobra osobiste osób trzecich, dobre obyczaje, zawierają treści wulgarne lub obraźliwe.
 14. W przypadku, gdy Wystawca/Użytkownik nie stosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu, Administrator ma prawo usunąć jego Profil lub/i Produkt niezgodny z Regulaminem, a następnie poinformować drogą elektroniczną Wystawcę/Użytkownika o tej zmianie (za pośrednictwem adresu e-mail podanego w procesie rejestracji).
 15. Administrator zastrzega sobie prawo decydowania o zawartości zasobów Serwisu.
 16. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek redakcyjnych (w szczególności błędy literowe, ortograficzne, interpunkcyjne, gramatyczne, fleksyjne, których redakcja nie powoduje zmian merytorycznych) w treściach wprowadzanych przez Wystawców.
 17. Administrator zastrzega sobie prawo do Tagowania Produktów, w celu ich zakwalifikowania do odpowiedniego katalogu.

§ 3

Wymagania techniczne

 

Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania przez Użytkownika komputera lub Urządzenia połączonego z Internetem oraz przeglądarki internetowej, takich jak: Chrome 30+, Internet Explorer 9+, MS Edge, Firefox 12+, Safari 8+, Opera 9.1+., lub przeglądarki mobilnej na systemy Android, iOS.

§ 4

Podmioty uprawnione do rejestracji w Serwisie

 

Uprawnionym do rejestracji w Serwisie Polska smakuje i uzyskania statusu Wystawcy, jest podmiot, którego Produkty wyprodukowano w Polsce, a do ich produkcji użyto surowców w większości pochodzenia polskiego. Dodatkowo podmiot może spełniać następujące warunki:

 1. produkuje żywność w systemie jakości, tj.: Integrowana Produkcja, Jakość Tradycja, Quality Meat Program (QMP), System Gwarantowanej Jakości Żywności (QAFP), System Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System);
 2. produkuje żywność ekologiczną, zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1324);
 3. wytwarza produkt, który jest zarejestrowany w rejestrze: Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP), Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) lub Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS);
 4. wytwarza produkt, który ma nadane oznaczenie Poznaj Dobrą Żywność (PDŻ);
 5. wytwarza produkt, który ma oznaczenie „Bez GMO” lub „Wyprodukowano bez stosowania GMO” zgodnie z ustawą z 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów (Dz. U. z 2021 r. poz. 763);
 6. wytwarza produkt, który jest oznakowany znakiem graficznym zawierającym informację PRODUKT POLSKI zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2021 r. poz. 630);
 7. jego produkt jest wpisany na listę produktów tradycyjnych, prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 224);
 8. jest producentem rolnym prowadzącym:
  1. sprzedaż bezpośrednią, w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1753);
  2. rolniczy handel detaliczny, w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 29b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 2021, z późn. zm.),
  3. dostawy bezpośrednie, o których mowa w art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021, z późn. zm.) i rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 774),
  4. MOL – sprzedaż marginalną, lokalną i ograniczoną, o której mowa art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1753) i rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. z 2016 r. poz. 451);
 9. produkuje żywność w ramach działalności koła gospodyń wiejskich funkcjonującego:
  1. na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. z 2021 r. poz. 165, z późn.zm.) lub
  2. na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz.U. z 2019 r. poz. 491, z późn.zm.) lub
  3. na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2261).

 

§ 5

Rejestracja Użytkownika

 

 1. Rejestracja Użytkownika w Serwisie następuje poprzez poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie: www.polskasmakuje.pl, zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także potwierdzeniu rejestracji poprzez kliknięcie w link aktywujący przekazany przez Administratora na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
 2. Podczas rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania aktualnych i prawdziwych danych, a także do ich aktualizacji w przypadku wystąpienia zmian.
 3. W trakcie rejestracji oraz podczas korzystania z Usługi, Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła oraz nieudostępniania ich innym osobom.
 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w związku z korzystaniem z Serwisu przy pomocy przyporządkowanego mu ważnego loginu oraz hasła.
 5. Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik ma możliwość korzystania z następujących dodatkowych funkcjonalności Serwisu:
  1. publikowania wpisów (komentarzy) pod Profilem konkretnego Wystawcy bądź też jego Produktem;
  2. oceniania Wystawców/Produktów oraz dodawania ich do ulubionych.

§ 6

Rejestracja Wystawcy

 

 1. Rejestracja Wystawcy w Serwisie następuje poprzez poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie: www.polskasmakuje.pl, zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i potwierdzeniu rejestracji poprzez kliknięcie w link aktywujący przekazany przez Administratora na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
 2. Podczas rejestracji Wystawca zobowiązany jest do podania aktualnych i prawdziwych danych
  i zobowiązany jest do ich aktualizacji w przypadku wystąpienia zmian.
 3. Wystawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła oraz nieudostępniania ich innym osobom.
 4. Wystawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w związku z korzystaniem z Serwisu przy pomocy przyporządkowanego mu ważnego loginu oraz hasła.
 5. Wystawca ma obowiązek opublikowania co najmniej jednego swojego Produktu i ewentualnie przypisania do niego odpowiedniego aktualnego certyfikatu/oznaczenia spośród wymienionych w § 4 pkt 1-7 niniejszego Regulaminu. Skan dokumentu potwierdzającego posiadanie danego certyfikatu/oznaczenia należy wgrać na stronę za pomocą odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym. Ww. dokument będzie widoczny jedynie przez Administratora i służyć będzie weryfikacji Wystawcy oraz jego Produktu. W przypadku posiadania certyfikatu/oznaczenia, którego termin ważności jest określony, w odpowiednim polu formularza rejestracyjnego należy podać dokładną datę jego obowiązywania.
 6. Profil Wystawcy bez przypisanego przynajmniej jednego Produktu nie będzie widoczny dla Użytkowników/Użytkowników odwiedzających.
 7. W przypadku, gdy Wystawca jest producentem rolnym prowadzącym sprzedaż bezpośrednią, rolniczy handel detaliczny, dostawy bezpośrednie, MOL (sprzedaż marginalną, lokalną i ograniczoną), bądź też produkuje żywność w ramach działalności koła gospodyń wiejskich posiadanie certyfikatu/oznaczenia odnoszącego się do Produktu, nie jest wymagane.
 8. W Serwisie nie rejestruje się Produktów będących napojami alkoholowymi, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119).
 9. Po pozytywnej weryfikacji danych Wystawcy, Administrator zatwierdza Profil Wystawcy Weryfikacja i zatwierdzenie Wystawcy dokonywane są przez Administratora niezwłocznie po ukończeniu procesu rejestracyjnego przez Wystawcę.
 10. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, Administrator zwraca się do Wystawcy z prośbą o wyjaśnienia, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Wystawcę lub kontaktuje się z nim telefonicznie.
 11. W przypadku negatywnej weryfikacji danych, Administrator informuje Wystawcę o powodach uniemożliwiających zarejestrowanie w Serwisie.
 12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, Wystawcy przysługuje prawo przesłania odwołania. Odwołanie przesyła się na adres e-mail podany w informacji, o której mowa w ust. 11, w terminie 30 dni od dnia od dnia przesłania tej informacji.
 13. Odwołanie rozpatrywane jest niezwłocznie, poprzez zatwierdzenie albo odrzucenie Wystawcy. W razie przesłania odwołania z naruszeniem terminu, o którym mowa w ust. 12, odwołanie pozostawia się bez rozpoznania, o czym Administrator informuje Wystawcę.
 14. Wystawca ma prawo do używania logotypu „JESTEM WYSTAWCĄ POLSKA SMAKUJE”, w prowadzonych przez siebie działaniach promocyjnych, a także na materiałach reklamowych, elementach wyposażenia stoisk, w tym namiotach, roll up’ach, oraz podczas warsztatów i pokazów kulinarnych, wydarzeń poświęconych edukacji w zakresie zdrowego odżywiania, wykładów, konkursów, prezentacji, szkoleń, seminariów, targów, konferencji, działań o charakterze public relations, bez możliwości oznaczania nim produktów spożywczych, a także z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa, w szczególności zaś ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119).
 15. Wzór logotypu „JESTEM WYSTAWCĄ POLSKA SMAKUJE”, o którym mowa w ust. 14 wraz z księgą wizualizacji tego logotypu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wszystkie elementy logotypu stanowią integralną całość i nie mogą być używane niezależnie od siebie, zabrania się tym samym dokonywania jakichkolwiek zmian ich kształtu, kolorów oraz proporcji, jak również uzupełnień, adaptacji lub przeróbek w oparciu o logotyp.
 16. Prawo do używania logotypu, o którym mowa w ust. 14, jest przyznawane Wystawcy w okresie wykorzystywania przez niego Serwisu Polska smakuje, nie dłużej jednak niż do dnia 3 stycznia 2027 r.

§ 7

Polityka prywatności – ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L 119 z 2016r., str. 1), dalej jako „RODO”, danych osobowych Użytkowników i Wystawców Serwisu jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (Administrator). Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
 3. W celach związanych z korzystaniem z Usług Serwisu w tym rejestracją i utworzeniem Profili Administrator przetwarza dane osobowe Wystawców i Użytkowników na podstawie zgody na przetwarzanie ich danych osobowych wyrażonej świadomie i dobrowolnie przed założeniem Profilu.
 4. Każdy Wystawca/Użytkownik ma prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które realizował Administrator na podstawie zgody wyrażonej przed jej wycofaniem.
 5. Dane osobowe Wystawców/Użytkowników przetwarzane będą przez okres realizacji celów dla których zostały one pozyskane, do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie oraz okres przechowywania kopii zapasowych, który może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego.
 6. Dane osobowe Wystawców/Użytkowników w zakresie określonym w formularzu rejestracyjnym mogą być udostępniane innym osobom lub podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do danych tych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora np. podmioty świadczące usługi informatyczne w tym podmioty wspierające obsługę Serwisu, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
 7. Dane osobowe Wystawców opublikowane przez nich na Profilu zostaną rozpowszechnione za pomocą Serwisu w celach związanych ze świadczeniem Usług.
 8. W oparciu o dane osobowe Wystawców/Użytkowników Administrator nie będzie podejmował wobec tych osób zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 9. KOWR nie przewiduje przekazywania danych osobowych Wystawców/Użytkowników zawartych w formularzu rejestracyjnym do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.
 10. Każdy Wystawca/Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma prawo do:
  1. odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  2. dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii;
  3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  4. sprostowania i uaktualnienia danych;
  5. przenoszenia danych.
 11. Realizacja praw, o których mowa w ust. 10 odbyć się może za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych Osobowych, o którym mowa w ust. 2 lub po zgłoszeniu żądania do Administratora.
 12. Każdemu Wystawcy/Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Odwołanie przez Wystawcę/Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania usług Serwisu i wyrejestrowaniem.
 14. Odwołanie przez Wystawcę/Użytkownika zgody przetwarzania danych nie jest równoznaczne z usunięciem przetwarzanych przez administratora danych osobowych Wystawcy/Użytkownika. Dane osobowe przetwarzane na podstawie wcześniej wyrażonej zgody Wystawcy/Użytkownika po odwołaniu tej zgody przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w celach archiwalnych do czasu nadpisania kopii zapasowych lub w celu dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego.
 15. Podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Usług Serwisu jako Wystawca/Użytkownik.
 16. Administrator, stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) , informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Wystawców/Użytkowników z usług świadczonych za pomocą Serwisu. Informacja dotyczy zagrożeń, które Administrator identyfikuje jako zagrożenia potencjalne, które mimo stosowania przez Administratora stosownych zabezpieczeń w tym obszarze należy brać pod uwagę:
  1. możliwość działania szkodliwego oprogramowania (np. oprogramowanie malware, robaki internetowe);
  2. możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji;
  3. możliwość wyłudzenia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących użytkownika.
 17. Administrator, stosownie do art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) , informuje iż w celu podnoszenia jakości usług i badania preferencji Użytkowników stosuje pliki „cookie”. Pliki cookie umożliwiają podnoszenie jakości oferowanych usług dzięki przechowywaniu preferencji Wystawców/Użytkowników/Użytkowników Odwiedzających. Administrator gromadzi informacje z plików cookie na własny użytek. Pliki cookie nie identyfikują danych osobowych, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Plik cookie stanowi łańcuch znaków, który jest wysyłany z systemu teleinformatycznego Administratora do komputera użytkownika podczas wywołania przez przeglądarkę strony internetowej. W plikach cookie mogą być przechowywane preferencje Wystawcy/Użytkownika i inne informacje, przy czym warunkiem działania plików cookie jest zawsze ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie z dysku. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookie lub sygnalizowania, że plik cookie został przesłany.

§ 8

Reklamacje

 

 1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Polska smakuje, Wystawca/Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail polskasmakuje@kowr.gov.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać: nazwę Wystawcy/Użytkownika, adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji oraz dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Administrator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika/Wystawcę, za pomocą poczty elektronicznej o sposobie jej rozpatrzenia.

§ 9

Świadczenie usług

 

 1. Administrator Serwisu zobowiązuje się do świadczenia Usług na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą zakończenia pomyślnie Rejestracji (moment rozpoczęcia korzystania z Usługi).
 3. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z Wystawcą z chwilą zakończenia pomyślnie weryfikacji danych Wystawcy oraz aktywacji konta przez Administratora.
 4. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą usunięcia z Serwisu danych.
 5. Właściciel Serwisu informuje, że nie jest dostawcą usług transmisji danych, jak również usług telekomunikacyjnych, jakie są świadczone przez dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.
 6. Wystawca/Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów, sieci Administratora Serwisu oraz nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Usługi lub jej składowych, a także nie dokonywać samowolnej ingerencji w kształt lub treść Serwisu, w tym poprzez wykorzystanie zewnętrznych narzędzi w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do jakiejkolwiek części Serwisu, dekompilację lub inne zabiegi naruszające integralność oprogramowania bądź służące pozyskaniu jego kodu źródłowego.
 7. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, administrator nie odpowiada za szkody powstałe w związku z korzystaniem z Serwisu, bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego lub nie przestrzeganiem przez Wystawców/Użytkowników postanowień Regulaminu.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby treści publikowane w Serwisie były aktualne i rzetelne. Ze względu na cechy sieci Internet, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i inne poniesione przez Wystawców/Użytkowników wskutek wykorzystania zasobów Serwisu, z wyłączeniem szkód, za których z mocy prawa odpowiedzialność Administratora nie może zostać wyłączona.
 10. Administrator ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu innych ważnych przyczyn niezależnych od niego ma prawo czasowo zawiesić dostęp do zasobów Serwisu na okres niezbędny do wyeliminowania niepożądanych dla niego lub Wystawców/Użytkowników skutków zaistniałych okoliczności.
 11. Serwis może zawierać odnośniki (linki) do stron zarządzanych przez osoby trzecie.
 12. Z zasobów osób trzecich Wystawca/Użytkownik korzysta na własne ryzyko. Administrator
  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach osób trzecich, do których można uzyskać dostęp poprzez odnośniki (linki).

§ 10

Postanowienia końcowe

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 2. Informacja o zmianie niniejszego Regulaminu będzie dostępna na stronie www.polskasmakuje.pl, a dodatkowo będzie widoczna dla zarejestrowanych Wystawców po zalogowaniu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 grudnia 2021 r.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU