Regulamin Serwisu Polska smakuje

§ 1
Postanowienia ogólne

 • Niniejszy dokument stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123, z późn.zm.) i określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników/Wystawców z Usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu Polska smakuje.
 • Celem Serwisu jest promowanie polskiej żywności, w szczególności produktów certyfikowanych oraz regionalnych wyrobów, wytworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego, czy też sprzedaży bezpośredniej. Za pośrednictwem Serwisu Administrator umożliwia Wystawcom promowanie ich produktów, natomiast Użytkownikom – dotarcie do informacji o nich.
 • Ilekroć w dokumencie jest mowa o:
  1. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy dokument o nazwie „Regulamin Serwisu Polska smakuje”, określający zasady użytkowania Serwisu oraz spis warunków, jakim muszą się podporządkować Użytkownicy oraz Wystawcy, korzystający z Serwisu. Zarejestrowanie i późniejsze logowanie się do Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu;
  2. Administratorze – rozumie się przez to Właściciela Serwisu Polska smakuje, podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz wszystkich Użytkowników, Użytkowników odwiedzających, Wystawców Serwisu, którym jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, NIP: 5272818355, Regon: 367849538;
  3. Serwisie – rozumie się przez to stronę internetową Polska smakuje dostępną pod adresem www.polskasmakuje.pl, zbudowana w technologii RWD;
  4. Użytkowniku odwiedzającym – rozumie się przez to osobę fizyczną, która korzysta z Serwisu bez rejestracji i logowania oraz ma możliwość przeglądania Profili Wystawców, korzystania z wyszukiwarki Produktów i Wystawców, kalendarza Wydarzeń oraz innych treści, które Administrator udostępnia Użytkownikom odwiedzającym (niezarejestrowanym w Serwisie);
  5. Użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną korzystającą z Serwisu po dokonaniu rejestracji oraz zalogowaniu, mogącą korzystać z dodatkowych funkcjonalności Serwisu, niedostępnych dla Użytkownika odwiedzającego;
  6. Wystawcy – rozumie się przez to podmiot zarejestrowany i zatwierdzony w Serwisie, posiadający tam swój Profil;
  7. Profilu – rozumie się przez to konto Użytkownika/Wystawcy – wizytówkę elektroniczną zawierającą dane, zdjęcia, wpisy oraz wszelkie treści udostępnione przez Użytkownika/Wystawcę dobrowolnie w Serwisie, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy Serwisu;
  8. Treściach – rozumie się przez to pojedynczy materiał tekstowy, graficzny, audiowizualny udostępniany przez Administratora w ramach Serwisu w taki sposób, aby każdy Użytkownik/Wystawca mógł uzyskać do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, z wykorzystaniem Serwisu , stanowiący w szczególności, lecz nie wyłącznie, przedmiot autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych w  rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dotyczący:
   • informacji o polskich producentach, przetwórcach produktów żywnościowych oraz tychże produktach, a także o miejscach ich sprzedaży,
   • krajowych wydarzeniach promujących produkty rolno-spożywcze, itp.;
  1. Urządzeniu – rozumie się przez to urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci, tj. telekomunikacyjne urządzenie końcowe w rozumieniu art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460, z późn.zm.);
  2. Usłudze – rozumie się przez to usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Serwisu , umożliwiającą Użytkownikowi/Wystawcy dostęp do zamieszczonych tam materiałów i informacji oraz zakładanie Profili (wizytówek);
  3. Produkcie – rozumie się przez to produkt spożywczy, wyprodukowany we własnym gospodarstwie lub przedsiębiorstwie przez Wystawcę, z przypisanym certyfikatem lub oznaczeniem, udostępniony przez Wystawcę dobrowolnie w Serwisie na wizytówce elektronicznej zawierającej dane producenta, zdjęcia, opisy produktu, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy Serwisu;
  4. Kalendarzu wydarzeń – rozumie się przez to listę wydarzeń informacyjno-promocyjnych w formie graficznej kalendarza prowadzoną przez Administratora;
  5. Tagowaniu – rozumie się przez to opisywanie Produktu i Wystawcy za pomocą słów kluczowych („tagów”) w celu zakwalifikowania ich do odpowiedniego katalogu.

§ 2
Warunki korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne oraz bezpłatne.
 2. Korzystanie z dodatkowych funkcjonalności możliwe jest po uprzednim zarejestrowaniu i zalogowaniu.
 3. Do utworzenia Profilu Użytkownika/Wystawcy konieczna jest rejestracja.
 4. Utworzenie Profilu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 5. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika/Wystawcę jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
  2. dobrowolnie przystępuję do korzystania z Usług Serwisu;
  3. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz wszelkie informacje, zamieszczone na moim Profilu są zgodne z prawdą;
  4. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w § 7 Regulaminu;
  5. wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości od Administratora oraz informacji systemowych o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu.
 6. Wystawca wyraża zgodę na wykorzystanie materiałów ze swoim wizerunkiem, logotypem swojej firmy lub innymi formami identyfikacji wizualnej w celu promocji za pomocą Serwisu Polska smakuje oraz kont w mediach społecznościowych prowadzonych przez Administratora.
 7. Informacje, dane oraz zdjęcia na Profilu Użytkownika/Wystawcy publikowane są samodzielnie przez Użytkownika/Wystawcę i ponosi on całkowitą odpowiedzialność za ich treść.
 8. Każdy Użytkownik/Wystawca po zalogowaniu ma prawo wglądu do publikowanych przez siebie danych oraz ich edytowania w celu aktualizacji i modyfikacji swojego Profilu.
 9. Użytkownik/Wystawca może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Usługi oraz zgłosić Administratorowi chęć usunięcia Profilu Użytkownika/Wystawcy, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian Regulaminu.
 10. Profil Użytkownika/Wystawcy usuwa Administrator w przypadku, gdy Użytkownik/Wystawca wyrazi taką wolę, niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia od Użytkownika/Wystawcy.
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane przez Użytkownika/Wystawcę oraz ich zgodność ze stanem faktycznym, a także za treść merytoryczną komentarzy, zamieszczanych przez Użytkowników/Wystawców.
 12. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi (w całości lub w części) i/lub zablokowania dostępu do Serwisu Użytkownikowi/Wystawcy w przypadkach, gdy zamieszczane treści:
  1. są niezgodne z formułą oraz tematyką Serwisu bądź naruszają Regulamin, a Użytkownik/Wystawca nie stosuje się do uwag Administratora;
  2. naruszają prawo, dobra osobiste osób trzecich, dobre obyczaje, zawierają treści wulgarne lub obraźliwe.
 13. W przypadku, gdy Administrator stwierdzi, że Użytkownik/Wystawca nie stosuje się do postanowień  niniejszego Regulaminu, ma prawo usunąć jego Profil, po uprzednim powiadomieniu go drogą elektroniczną o tym zamiarze (za pośrednictwem adresu e-mail podanego w procesie rejestracji).
 14. Użytkownik/Wystawca zobowiązany jest do powstrzymania się od dokonywania w ramach korzystania z Serwisu jakichkolwiek działań bezprawnych, a w szczególności korzystania z Serwisu bezpośrednio lub pośrednio w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 15. Administrator zastrzega sobie prawo decydowania o zawartości zasobów Serwisu.
 16. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek redakcyjnych (w szczególności błędy literowe, ortograficzne, interpunkcyjne, gramatyczne, fleksyjne, których redakcja nie powoduje zmian merytorycznych) w treściach wprowadzanych przez Wystawców.
 17. Administrator zastrzega sobie prawo do Tagowania Produktów i Wystawców, w celu ich zakwalifikowania do odpowiedniego katalogu.

§ 3
Wymagania techniczne

 

Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania przez Użytkownika komputera lub Urządzenia połączonego z Internetem oraz przeglądarki internetowej, takich jak: Chrome 30+, Internet Explorer 9+, MS Edge, Firefox 12+, Safari 8+, Opera 9.1+., lub przeglądarki mobilnej na systemy Android, iOS.

 

§ 4
Podmioty uprawnione do rejestracji w Serwisie Polska smakuje

 

Uprawnionym do rejestracji w Serwisie Polska smakuje oraz uzyskania statusu  Wystawcy, jest podmiot, który spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

 1. produkuje żywność w systemie jakości, tj.: Integrowana Produkcja, Jakość  Tradycja, Quality Meat Program (QMP), System Gwarantowanej Jakości Żywności (QAFP), System Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System);
 2. produkuje żywność ekologiczną, zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1353, z późn. zm.);
 3. wytwarza produkt, który jest zarejestrowany w rejestrze: Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP), Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) lub Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS);
 4. wytwarzany przez niego produkt ma nadane oznaczenie Poznaj Dobrą Żywność (PDŻ);
 5. wytwarza produkt, który jest oznakowany znakiem graficznym zawierającym informację „Produkt polski”, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2178, z późn. zm.);
 6. jego produkt jest wpisany na listę produktów tradycyjnych, prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 915);
 7. jego produkt ma oznaczenie słowne „produkt górski”,  o którym mowa w art. 31 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 1,  z późn. zm.);
 8. jest producentem rolnym, przetwórcą, restauratorem, będącym członkiem jednego z 10 regionów członkowskich na terytorium Polski, które są zrzeszone w Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, tj.:
  • Dziedzictwo Kulinarne Mazowsze,
  • Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze,
  • Dziedzictwo Kulinarne Małopolska,
  • Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie,
  • Dziedzictwo Kulinarne Wielkopolska,
  • Dziedzictwo Kulinarne Pomorze Zachodnie,
  • Dziedzictwo Kulinarne Pomorskie,
  • Dziedzictwo Kulinarne Opolskie,
  • Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle,
  • Dziedzictwo Kulinarne Dolny Śląsk;
 1. jest producentem rolnym prowadzącym:
  • sprzedaż bezpośrednią, w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2019 r. poz. 824, z późn. zm.),
  • rolniczy handel detaliczny, w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 29b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o  bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1252, z późn. zm.),
  • dostawy bezpośrednie, o których mowa w art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia  2006 r. o  bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252, z późn. zm.) i rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 774),
  • MOL – sprzedaż marginalną, lokalną i ograniczoną, o której mowa art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2019r. poz. 824, z późn. zm.) i rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. poz. 451);
 1. produkuje żywność w ramach działalności koła gospodyń wiejskich funkcjonującego:
  • na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. z 2018 r. poz. 2212, z póżn.zm.) lub
  • na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz.U. z 2019 r. poz. 491) lub
  • na podstawie ustawy z  dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 713).

 

§ 5
Rejestracja Użytkownika

 

 1. Rejestracja Użytkownika w Serwisie polega na poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie: www.polskasmakuje.pl, zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu wraz z  Polityką prywatności, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także potwierdzeniu adresu mailowego poprzez kliknięcie w link aktywujący. Użytkownik otrzymuje link aktywujący na adres e-mailowy podany w procesie rejestracji.
 2. Podczas procesu rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania aktualnych i prawdziwych danych, a także do ich aktualizacji w przypadku wystąpienia zmian.
 3. W trakcie rejestracji oraz podczas korzystania z Usługi, Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła oraz nieudostępniania ich innym osobom.
 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w związku z korzystaniem z Serwisu przy pomocy przyporządkowanego mu ważnego loginu oraz hasła.
 5. Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik ma możliwość korzystania z następujących funkcjonalności Serwisu:
  1. wyszukiwania oraz przeglądania Profili Wystawców;
  2. wyszukiwania oraz przeglądania Produktów;
  3. wyszukiwania oraz przeglądania Wydarzeń;
  4. publikowania wpisów (komentarzy) pod Profilem konkretnego Wystawcy bądź też jego Produktem;
  5. oceniania Wystawców/Produktów oraz dodawania ich do ulubionych.

 

§ 6
Rejestracja Wystawcy

 

 1. Rejestracja Wystawcy w Serwisie polega na poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie: www.polskasmakuje.pl, zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu wraz z  Polityką prywatności, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także potwierdzeniu adresu mailowego poprzez kliknięcie w link. Wystawca otrzymuje link aktywujący na adres e-mailowy podany w procesie rejestracji.
 2. Podczas procesu rejestracji Wystawca zobowiązany jest do podania aktualnych i prawdziwych danych, a także do ich aktualizacji w przypadku wystąpienia zmian.
 3. W trakcie rejestracji, jak również w związku z korzystaniem z Usługi, Wystawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła oraz nieudostępniania ich innym osobom.
 4. Wystawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w związku z korzystaniem z Serwisu przy pomocy przyporządkowanego mu ważnego loginu oraz hasła.
 5. W trakcie procesu rejestracji Wystawca ma obowiązek opublikowania co najmniej jednego swojego Produktu i przypisania do niego odpowiedniego certyfikatu/oznaczenia spośród wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1-8 niniejszego Regulaminu. Skan certyfikatu/oznaczenia należy wgrać na stronę za pomocą odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym. Certyfikat/oznaczenie będą widoczne jedynie przez Administratora i będą służyć weryfikacji Wystawcy oraz jego Produktu. W przypadku posiadania certyfikatu/oznaczenia, którego termin ważności jest określony, w odpowiednim polu formularza rejestracyjnego należy podać dokładną datę jego obowiązywania.
 6. Profil Wystawcy bez przypisanego przynajmniej jednego Produktu nie będzie widoczny dla Użytkowników i Użytkowników odwiedzających.
 7. W przypadku gdy Wystawca jest producentem rolnym prowadzącym sprzedaż bezpośrednią, rolniczy handel detaliczny, dostawy bezpośrednie, MOL (sprzedaż marginalną, lokalną i ograniczoną), bądź też produkuje żywność w ramach działalności koła gospodyń wiejskich posiadanie certyfikatu/oznaczenia odnoszącego się do Produktu, nie jest wymagane. Do oznaczenia takich produktów służy znak „BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA”.
 8. W Serwisie nie rejestruje się Produktów będących napojami alkoholowymi, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.).
 9. Weryfikacja i zatwierdzenie Wystawcy dokonywane są przez Administratora niezwłocznie po ukończeniu procesu rejestracyjnego przez Wystawcę.
 10. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, Administrator zwraca się do Wystawcy z prośbą o wyjaśnienia, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Wystawcę lub kontaktuje się z nim telefonicznie.
 11. Po pozytywnej weryfikacji danych Wystawcy, Administrator zatwierdza Profil Wystawcy.
 12. W przypadku negatywnej weryfikacji danych, Administrator informuje Wystawcę o powodach uniemożliwiających zarejestrowanie w Serwisie.
 13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, Wystawcy przysługuje prawo przesłania odwołania. Odwołanie przesyła się na adres e-mail podany w informacji, o której mowa w ust. 12, w terminie 30 dni od dnia od dnia przesłania tej informacji.
 14. Odwołanie rozpatrywane jest niezwłocznie, poprzez zatwierdzenie albo odrzucenie Wystawcy. W razie przesłania odwołania z naruszeniem terminu, o którym mowa w ust. 13, odwołanie pozostawia się bez rozpoznania, o czym informuje się Wystawcę.
 15. Zarejestrowany i zalogowany Wystawca ma możliwość korzystania z funkcjonalności dostępnych Użytkownikowi Serwisu oraz dodatkowych, takich jak publikowanie własnych Produktów i informacji o ofercie, a także o miejscach sprzedaży tychże Produktów.
 16. Wystawca ma prawo do używania logotypu „JESTEM WYSTAWCĄ POLSKA SMAKUJE”, w prowadzonych przez siebie działaniach promocyjnych, a także na materiałach reklamowych, elementach wyposażenia stoisk, w tym namiotach, roll up’ach, oraz podczas warsztatów i pokazów kulinarnych, wydarzeń poświęconych edukacji w zakresie zdrowego odżywiania, wykładów, konkursów, prezentacji, szkoleń, seminariów, targów, konferencji, działań o charakterze public relations, bez możliwości oznaczania nim produktów spożywczych, a także z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa, w szczególności zaś ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz.2277, z późn. zm.).
 17. Wzór logotypu „JESTEM WYSTAWCĄ POLSKA SMAKUJE”, o którym mowa w ust. 16 wraz z księgą wizualizacji tego logotypu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wszystkie elementy logotypu stanowią integralną całość i nie mogą być używane niezależnie od siebie, zabrania się tym samym dokonywania jakichkolwiek zmian ich kształtu, kolorów oraz proporcji, jak również uzupełnień, adaptacji lub przeróbek w oparciu o logotyp.
 18. Prawo do używania logotypu, o którym mowa w ust. 16, jest przyznawane Wystawcy w okresie wykorzystywania przez niego Serwisu Polska smakuje, nie dłużej jednak niż do dnia 3 stycznia 2027 r.

 

§ 7
Polityka prywatności – ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L 119 z 2016r., str. 1), dalej  jako „RODO”, danych osobowych Użytkowników i Wystawców Serwisu jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) z siedzibą w Warszawie przy ul. Karolkowej 30, 01-207 Warszawa.
 2. W celu korzystania z Usług Serwisu Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników i Wystawców na podstawie zgody na przetwarzanie ich danych w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail i adresu zamieszkania, wyrażonej świadomie i dobrowolnie przed założeniem Profilu.
 3. Każdy Użytkownik/Wystawca ma prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które realizował Administrator na podstawie zgody wyrażonej przed jej wycofaniem.
 4. W sprawach przetwarzania przez Administratora danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych drogą elektroniczną pod adresem iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 5. Dane osobowe Użytkowników/Wystawców:
  1. przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia Usług i nie będą przetwarzane w sposób niezgodny z tym celem;
  2. przetwarzane będą do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie oraz okres przechowywania kopii zapasowych;
  3. mogą być udostępniane innym odbiorcom takim jak podmioty przetwarzające dane osobowe na polecenie KOWR w tym podmioty obsługujące Serwis pod kątem informatycznym;
  4. mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa;
  5. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
  6. nie będą transferowane do państwa trzeciego.
 6. Każdy Użytkownik/Wystawca, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma prawo do:
  1. odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  2. dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii;
  3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  4. sprostowania i uaktualnienia danych;
  5. przenoszenia danych.
 7. Realizacja praw, o których mowa w ust. 6 odbyć się może za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych Osobowych, o którym mowa w ust. 4 lub po zgłoszeniu żądania do Administratora.
 8. Każdemu Użytkownikowi/Wystawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Odwołanie przez Użytkownika/Wystawcę zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania usług Serwisu i  wyrejestrowaniem.
 10. Odwołanie przez Użytkownika/Wystawcę zgody przetwarzania danych nie jest równoznaczne z usunięciem przetwarzanych przez administratora danych osobowych Użytkownika/Wystawcy. Dane osobowe przetwarzane na podstawie wcześniej wyrażonej zgody Użytkownika/Wystawcy po odwołaniu tej zgody przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w celach archiwalnych do czasu nadpisania kopii zapasowych.
 11. Użytkownik powierza, na czas nieokreślony, Administratorowi swoje dane osobowe w momencie Rejestracji.
 12. Podanie danych osobowych Administratorowi  jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Usług Serwisu jako Użytkownik/Wystawca.
 13. Administrator, stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2019 r. poz. 123, z późn.zm.), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników/Wystawców z usług świadczonych za pomocą Serwisu. Informacja dotyczy zagrożeń, które Administrator identyfikuje jako zagrożenia potencjalne, które mimo stosowania przez Administratora stosownych zabezpieczeń w tym obszarze należy brać pod uwagę:
  1. możliwość działania szkodliwego oprogramowania (np. oprogramowanie malware, robaki internetowe);
  2. możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji;
  3. możliwość wyłudzenia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących użytkownika.
 14. Administrator, stosownie do art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2019 r. poz. 123, z późn.zm.), informuje iż w celu podnoszenia jakości usług i badania preferencji Użytkowników stosuje pliki „cookie”. Pliki cookie umożliwiają podnoszenie jakości oferowanych usług dzięki przechowywaniu preferencji Użytkowników/Wystawców. Administrator gromadzi informacje z plików cookie na własny użytek. Pliki cookie nie identyfikują danych osobowych, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Plik cookie stanowi łańcuch znaków, który jest wysyłany z systemu teleinformatycznego Administratora do komputera użytkownika podczas wywołania przez przeglądarkę strony internetowej. W plikach cookie mogą być przechowywane preferencje Użytkownika/Wystawcy i inne informacje, przy czym warunkiem działania plików cookie jest zawsze ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie z dysku. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookie lub sygnalizowania, że plik cookie został przesłany.

 

§ 8
Reklamacje

 1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Polska smakuje, Użytkownik/Wystawca może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail polskasmakuje@kowr.gov.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać: nazwę Użytkownika/Wystawcy, adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji oraz dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Administrator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika/Wystawcę, za pomocą poczty elektronicznej o sposobie jej rozpatrzenia.

 

§ 9
Świadczenie usług

 

 1. Właściciel Serwisu zobowiązuje się do świadczenia Usług na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą zakończenia pomyślnie Rejestracji (moment rozpoczęcia korzystania z Usługi).
 3. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z Wystawcą z chwilą zakończenia pomyślnie weryfikacji danych Wystawcy oraz aktywacji konta przez Administratora.
 4. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą usunięcia z Serwisu danych.
 5. Właściciel Serwisu informuje, że nie jest dostawcą usług transmisji danych, jak również usług telekomunikacyjnych, jakie są świadczone przez dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.
 6. Użytkownik/Wystawca zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów, sieci Właściciela Serwisu oraz nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Usługi lub jej składowych, a także nie dokonywać samowolnej ingerencji w kształt lub treść Serwisu, w tym poprzez wykorzystanie zewnętrznych narzędzi w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do jakiejkolwiek części Serwisu, dekompilację lub inne zabiegi naruszające integralność oprogramowania bądź służące pozyskaniu jego kodu źródłowego.
 7. Użytkownicy/Wystawcy korzystają z zasobów Serwisu na własną odpowiedzialność.
 8. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, administrator nie odpowiada za szkody powstałe w związku z korzystaniem z Serwisu, bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego lub nie przestrzeganiem  przez Użytkowników/Wystawców postanowień Regulaminu.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od Administratora.
 10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby treści publikowane w Serwisie były aktualne i rzetelne. Ze względu na cechy sieci Internet, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i inne poniesione przez Użytkowników/Wystawców wskutek wykorzystania zasobów Serwisu, z wyłączeniem szkód, za których z mocy prawa odpowiedzialność Administratora nie może zostać wyłączona.
 11. Administrator ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu innych ważnych przyczyn niezależnych od niego ma prawo czasowo zawiesić dostęp do zasobów Serwisu na okres niezbędny do wyeliminowania niepożądanych dla niego lub Użytkowników/Wystawców skutków zaistniałych okoliczności.
 12. Serwis może zawierać odnośniki (linki) do stron zarządzanych przez osoby trzecie.
 13. Z zasobów osób trzecich Użytkownik/Wystawca korzysta na własne ryzyko. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach osób trzecich, do których można uzyskać dostęp poprzez odnośniki (linki).

 

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 2. Informacja o zmianie niniejszego Regulaminu będzie dostępna na stronie www.polskasmakuje.pl, a dodatkowo będzie widoczna dla zarejestrowanych Wystawców po zalogowaniu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.03.2020 r.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU