Polityka prywatności – ochrona danych osobowych

 1. Administratorem, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L 119 z 2016r., str. 1), dalej jako „RODO”, danych osobowych Użytkowników i Wystawców Serwisu jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (Administrator). Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
 3. W celach związanych z korzystaniem z Usług Serwisu w tym rejestracją i utworzeniem Profili Administrator przetwarza dane osobowe Wystawców i Użytkowników na podstawie zgody na przetwarzanie ich danych osobowych wyrażonej świadomie i dobrowolnie przed założeniem Profilu.
 4. Każdy Wystawca/Użytkownik ma prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które realizował Administrator na podstawie zgody wyrażonej przed jej wycofaniem.
 5. Dane osobowe Wystawców/Użytkowników przetwarzane będą przez okres realizacji celów dla których zostały one pozyskane, do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie oraz okres przechowywania kopii zapasowych, który może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego.
 6. Dane osobowe Wystawców/Użytkowników w zakresie określonym w formularzu rejestracyjnym mogą być udostępniane innym osobom lub podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do danych tych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora np. podmioty świadczące usługi informatyczne w tym podmioty wspierające obsługę Serwisu, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
 7. Dane osobowe Wystawców opublikowane przez nich na Profilu zostaną rozpowszechnione za pomocą Serwisu w celach związanych ze świadczeniem Usług.
 8. W oparciu o dane osobowe Wystawców/Użytkowników Administrator nie będzie podejmował wobec tych osób zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 9. KOWR nie przewiduje przekazywania danych osobowych Wystawców/Użytkowników zawartych w formularzu rejestracyjnym do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.
 10. Każdy Wystawca/Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma prawo do:
  1. odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  2. dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii;
  3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  4. sprostowania i uaktualnienia danych;
  5. przenoszenia danych.
 11. Realizacja praw, o których mowa w ust. 10 odbyć się może za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych Osobowych, o którym mowa w ust. 2 lub po zgłoszeniu żądania do Administratora.
 12. Każdemu Wystawcy/Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Odwołanie przez Wystawcę/Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania usług Serwisu i wyrejestrowaniem.
 14. Odwołanie przez Wystawcę/Użytkownika zgody przetwarzania danych nie jest równoznaczne z usunięciem przetwarzanych przez administratora danych osobowych Wystawcy/Użytkownika. Dane osobowe przetwarzane na podstawie wcześniej wyrażonej zgody Wystawcy/Użytkownika po odwołaniu tej zgody przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w celach archiwalnych do czasu nadpisania kopii zapasowych lub w celu dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego.
 15. Podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Usług Serwisu jako Wystawca/Użytkownik.
 16. Administrator, stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) , informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Wystawców/Użytkowników z usług świadczonych za pomocą Serwisu. Informacja dotyczy zagrożeń, które Administrator identyfikuje jako zagrożenia potencjalne, które mimo stosowania przez Administratora stosownych zabezpieczeń w tym obszarze należy brać pod uwagę:
  1. możliwość działania szkodliwego oprogramowania (np. oprogramowanie malware, robaki internetowe);
  2. możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji;
  3. możliwość wyłudzenia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących użytkownika.
 17. Administrator, stosownie do art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) , informuje iż w celu podnoszenia jakości usług i badania preferencji Użytkowników stosuje pliki „cookie”. Pliki cookie umożliwiają podnoszenie jakości oferowanych usług dzięki przechowywaniu preferencji Wystawców/Użytkowników/Użytkowników Odwiedzających. Administrator gromadzi informacje z plików cookie na własny użytek. Pliki cookie nie identyfikują danych osobowych, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Plik cookie stanowi łańcuch znaków, który jest wysyłany z systemu teleinformatycznego Administratora do komputera użytkownika podczas wywołania przez przeglądarkę strony internetowej. W plikach cookie mogą być przechowywane preferencje Wystawcy/Użytkownika i inne informacje, przy czym warunkiem działania plików cookie jest zawsze ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie z dysku. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookie lub sygnalizowania, że plik cookie został przesłany.