Polityka prywatności – ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L 119 z 2016r., str. 1), dalej „RODO”, danych osobowych Użytkowników i Wystawców Serwisu jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ( KOWR) z siedzibą w Warszawie przy ul. Karolkowej 30, 01-207 Warszawa.
 2. W celu korzystania z Usług Serwisu Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników i Wystawców na podstawie zgody na przetwarzanie ich danych w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail i adresu zamieszkania, wyrażonej świadomie i dobrowolnie przed założeniem Profilu.
 3. Każdy Użytkownik/Wystawca ma prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które realizował Administrator na podstawie zgody wyrażonej przed jej wycofaniem.
 4. W sprawach przetwarzania przez Administratora danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych drogą elektroniczną pod adresem iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 5. Dane osobowe Użytkowników/Wystawców:
  1) przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia Usług i nie będą przetwarzane w sposób niezgodny z tym celem,
  2) przetwarzane będą do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie oraz okres przechowywania kopii zapasowych,
  3) mogą być udostępniane innym odbiorcom takim jak podmioty przetwarzające dane osobowe na polecenie KOWR w tym podmioty obsługujące Serwis pod kątem informatycznym,
  4) mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa,
  5) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane,
  6) nie będą transferowane do państwa trzeciego.
 6. Każdy Użytkownik/Wystawca, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma prawo do:
  1) odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  2) dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii,
  3) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  4) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  5) sprostowania i uaktualnienia danych,
  6) przenoszenia danych.
 7. Realizacja praw, o których mowa w ust. 6 odbyć się może za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych Osobowych, o którym mowa w ust. 4 lub po zgłoszeniu żądania do Administratora.
 8. Każdemu Użytkownikowi/Wystawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Odwołanie przez Użytkownika/Wystawcę zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania usług Serwisu i wyrejestrowaniem.
 10. Odwołanie przez Użytkownika/Wystawcę zgody przetwarzania danych nie jest równoznaczne z usunięciem przetwarzanych przez administratora danych osobowych Użytkownika/Wystawcy. Dane osobowe przetwarzane na podstawie wcześniej wyrażonej zgody Użytkownika/Wystawcy po odwołaniu tej zgody przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w celach archiwalnych do czasu nadpisania kopii zapasowych.
 11. Użytkownik powierza, na czas nieokreślony, Administratorowi swoje dane osobowe w momencie Rejestracji.
 12. Podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Usług Serwisu jako Użytkownik/Wystawca.
 13. Administrator, stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017r. poz. 1219), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników/Wystawców z usług świadczonych za pomocą Serwisu. Informacja dotyczy zagrożeń, które Administrator identyfikuje jako zagrożenia potencjalne, które mimo stosowania przez Administratora stosownych zabezpieczeń w tym obszarze należy brać pod uwagę:
  1) możliwość działania szkodliwego oprogramowania (np. oprogramowanie malware, robaki internetowe),
  2) możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji,
  3) możliwość wyłudzenia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących użytkownika.
 14. Administrator, stosownie do art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 r. poz. 1219), informuje iż w celu podnoszenia jakości usług i badania preferencji Użytkowników stosuje pliki „cookie”. Pliki cookie umożliwiają podnoszenie jakości oferowanych usług dzięki przechowywaniu preferencji Użytkowników/Wystawców. Administrator gromadzi informacje z plików cookie na własny użytek. Pliki cookie nie identyfikują danych osobowych, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Plik cookie stanowi łańcuch znaków, który jest wysyłany z systemu teleinformatycznego Administrator do komputera użytkownika podczas wywołania przez przeglądarkę strony internetowej. W plikach cookie mogą być przechowywane preferencje Użytkownika/Wystawcy i inne informacje, przy czym warunkiem działania plików cookie jest zawsze ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie z dysku. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookie lub sygnalizowania, że plik cookie został przesłany.