Nasze działania kierujemy w pierwszej kolejności do wytwórców produktów certyfikowanych w ramach krajowych i unijnych systemów jakości, lokalnych producentów mających w swojej ofercie wyroby regionalne, rolników, którzy wytwarzają w swoich gospodarstwach produkty żywnościowe, a także innych podmiotów produkujących zdrową, w niewielkim stopniu przetworzoną żywność.

 

Uprawnionym do rejestracji w Systemie lub Aplikacji Polska Smakuje jest Wystawca, który spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

1. produkuje żywność w systemie jakości, tj.:

  • Integrowana Produkcja,
  • Jakość  Tradycja,
  • Qality Meat Program (QMP),
  • System Gwarantowanej Jakości Żywności (QAFP),
  • System Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System);

 

2. wytwarza produkt, który jest zarejestrowany w rejestrze:

  • Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP),
  • Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) lub
  • Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS);

 

3. produkuje żywność ekologiczną, zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1054);

 

4. wytwarzany przez niego produkt ma nadane oznaczenie Poznaj Dobrą Żywność (PDŻ);

 

5. wytwarza produkt, który jest oznakowany znakiem graficznym zawierającym informację „Produkt polski”, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1604, z późn. zm.)

6. jego produkt jest wpisany na listę produktów tradycyjnych, prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68, z późn. zm.)

 

7. jest producentem rolnym prowadzącym sprzedaż bezpośrednią w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz.U. z 2016 r. poz. 1961);