Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich "Dziarskie Wólczanki"

Certyfikaty:

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich "Dziarskie Wólczanki".

Celem Stowarzyszenia „Dziarskie Wólczanki” jest:

  1. Działalność opiekuńcza, oświatowa, edukacyjna, kulturalna, wspieranie inicjatyw społecznych, ochrona zdrowia, a także promocja zdrowia - wśród ogółu społeczności, a w szczególności wiejskiej.
  2.  Współpraca i pomoc dla innych organizacji działających na wsi.
  3. Reprezentowanie interesów stowarzyszenia i innych organizacji społecznych działających na terenie wsi wobec władzy samorządowej, rządowej oraz wobec innych organizacji.
  4. Wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczych, kulturalnych, społecznych oraz zdrowotnych.
  5. Obrona praw, reprezentowanie interesów i działanie na rzecz poprawy sytuacji społecznozawodowej kobiet - szczególnie wiejskich i ich rodzin.
  6. Inicjowanie i podejmowanie różnorodnych działań na rzecz poprawy życia i pracy kobiet wiejskich, udzielanie pomocy kobietom w wykonywaniu przez nie obowiązków matki, obywatelki i gospodyni.
  7. Prowadzenie wśród kobiet wiejskich działalności społeczno-wychowawczej, oświatowokulturalnej, w zakresie poprawy warunków socjalno-bytowych rodzin wiejskich, upowszechniania postępu w rolnictwie i gospodarstwie domowym oraz poprawy stanu ochrony zdrowia i opieki społecznej mieszkańców wsi.
  8. Współpraca z innymi organizacjami o podobnym profilu działania w kraju i zagranicą.
Żmudź , lubelskie
Wólka Leszczańska - 34A
22-114

Nasze produkty:

potrawy