FORUM KOBIET GMINY MILEJÓW

Certyfikaty:

Forum Kobiet Gminy Milejów jest organizacja pozarządową, powstała 13 maja 2007r. Członkami organizacji są mieszkanki wsi i inne osoby zwiazane charakterem swojej pracy ze środowiskiem wiejskim. Celem FORUM jest m.in. inicjowanie i podejmowanie różnorodnych działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet, udzielanie pomocy kobietom w wykonywaniu przez nie obowiązków matki, gospodyni i producentki.Prowadzenie wśród kobiet działalności społeczno-wychowawczej, oświatowo-kulturalnej, a takze działalnosci w zakresie poprawy warunków socjalno-bytowych oraz poprawy stanu ochrony zdrowia, aktywizację zawodową kobiet, pielęgnowanie tradycji regionalnych (kultywowanie folkloru, rękodzieła i sztuki ludowej), wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki, działalność wspomagająca rozwój demokracji lokalnej, kształtowanie pozytywnych cech charakteru oraz osobowości dzieci i młodzieży, poprawa wyglądu estetycznego wsi, prowadzenie działalności na rzecz wspierania integracji międzypokoleniowej i godnego życia osób starszych, identyfikowanie potrzeb seniorów.

Milejów osada , lubelskie
Partyzancka 13a
21-020

Nasze produkty:

potrawy