Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łobżenicy

Certyfikaty:

Okrę­go­wa Spół­dziel­nia Mle­czar­ska w Łob­że­ni­cy po­wsta­ła 4 paź­dzier­ni­ka 1892 roku i na­le­ży do gru­py naj­star­szych Spół­dziel­ni w kra­ju. Sku­po­wa­ła mle­ko w pro­mie­niu trzy­dzie­stu ki­lo­me­trów od Łob­że­ni­cy i po­sia­da­ła na wła­sność nie­wiel­kie za­bu­do­wa­nia fa­brycz­ne, gdzie pro­duk­cja by­ła na­pę­dza­na ma­szy­ną pa­ro­wą. Pierw­szy za­pis do re­je­stru są­do­we­go da­tu­je się z dnia 04.10.1892 r. w licz­bie 13 człon­ków.

Na prze­strze­ni lat 2002–2005 prze­pro­wa­dzo­no prze­bu­do­wę i mo­der­ni­za­cję bu­dyn­ków pro­duk­cyj­nych wraz z za­ple­czem so­cjal­nym. Wy­bu­do­wa­no nowy ma­ga­zyn dys­try­bu­cyj­ny wraz z doj­rze­wal­nią se­rów, myj­nią sa­mo­cho­do­wą i ma­ga­zy­nem opa­ko­wań, utwar­dzo­no i ogro­dzo­no te­ren Spół­dziel­ni. W 2003 roku za­mon­to­wa­no no­wo­cze­sny pa­ste­ry­za­tor do mle­ka i śmie­tan­ki, a w 2006 roku uru­cho­mio­no no­wo­cze­sną li­nię tech­no­lo­gicz­ną do pro­duk­cji se­rów doj­rze­wa­ją­cych i nie­doj­rze­wa­ją­cych po­przez mon­taż dwóch ko­tłów pro­ce­so­wych WHS­S-10, pra­sy wstęp­ne­go pra­so­wa­nia se­rów doj­rze­wa­ją­cych, sta­cji my­cia w sys­te­mie za­mknię­tym CIP oraz pa­ko­wacz­ki do próż­nio­we­go pa­ko­wa­nia se­rów nie­doj­rze­wa­ją­cych. Pod­ję­te dzia­ła­nia mo­der­ni­za­cyj­ne i bu­dow­la­ne Spół­dziel­nia sfi­nan­so­wa­ła ze środ­ków wła­snych, na­to­miast za­kup no­wo­cze­snych ma­szyn i urzą­dzeń sfi­nan­so­wa­li­śmy przy współ­udzia­le do­ta­cji unij­nych. Uwień­cze­niem wie­lo­let­nich wy­sił­ków by­ło otrzy­ma­nie l sierp­nia 2005 roku de­cy­zji upraw­nia­ją­cej do pro­duk­cji, han­dlu i prze­twór­stwa w nie­ogra­ni­czo­nej ilo­ści na ryn­ki Wspól­no­ty Eu­ro­pej­skiej i nada­no nu­mer iden­ty­fi­ka­cyj­ny PL 30191601 WE.

Łobżenica , wielkopolskie
Wyrzyska 16
89-310

Nasze produkty:

nabial